Antalet inlämnade namn är tillräckligt

2012-09-28

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september behandlades bland annat ett anmälningsärende angående Tullingepartiets namninsamling för folkomröstning. Valnämnden konstaterar att Tullingepartiet har lämnat in ett tillräckligt antal namnunderskrifter den 31 juli 2012 till kommunen med förslag om kommunal folkomröstning om delning av Botkyrka kommun. Cirka 7380 namnunderskrifter har lämnats in. Av dessa har sedan en stickprovskontroll genomförts där 3324 namn kontrollerats mot kommunens befolkningsregister.

Övriga nödvändiga beslut i ärendet delas upp i två etapper:

1, I ett första beslut tar kommunfullmäktige ställning till om och i så fall när en folkomröstning ska hållas.

2, Om kommunfullmäktige beslutat att folkomröstning ska hållas utarbetar valnämnden ett förslag till beslut för övriga delbeslut som tillställs kommunfullmäktige för slutligt avgörande senast vid fullmäktiges sammanträde i december 2012.

Om du har frågor angående den fortsatta processen så går det bra att ta kontakt med vår politiska sekreterare Carl Widercrantz på 08 530 615 37 eller carl.widercrantz@tullingepartiet.se 

Under kommunfullmäktigesammanträdet spelade Tullingepartiet även en nyckelroll i ett annat ärende då vi tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna återremitterade den styrande majoritetens (S+V+MP) förslag till ny upphandlings- och inköpspolicy. Det var främst skrivningarna rörande kravet på kollektivavtal som vi ville omarbeta i förslaget till policy. Huruvida det är möjligt eller omöjligt att anlita t.ex. ett fåmansbolag som saknar kollektivavtal, framgick inte av ordförandeförslaget.

Tullinge har många fåmansbolag, varav en del saknar kollektivavtal, som också måste kunna komma ifråga vid kommunala upphandlingar. Vi yrkade därför på att förslaget skulle omarbetas, så det klart framgår att även dessa företag kan vara med vid vissa upphandlingar. Hela yrkandet kan du läsa under fliken ”politik”. Under den rubriken finner du alla våra skriftliga inlagor inom politiken i Botkyrka.

Vi vill även passa på att påminna om höstmarknaden vid Tullinge Torg nu på lördag den 29 september klockan 10:00-14:00. Tullingepartiet kommer i vanlig ordning att vara på plats. Varmt välkommen!