Frågor och svar om resultatet i folkomröstningen

2014-09-18

Många Tullingebor har frågor om den fortsatta processen för en kommundelning. Syftet med följande text är att reda ut frågetecken och klargöra hur den formella gången ser ut. Har du ytterligare frågor eller synpunkter går det bra att kontakta Tullingepartiets politiska sekreterare Carl Widercrantz via 08-530 615 37 eller carl.widercrantz@tullingepartiet.se

Har förutsättningarna för en kommundelning förändrats efter folkomröstningen?

Folkomröstningen visar att det finns en mycket stark majoritet för egen kommun i Tullinge. Stödet för en kommundelning i Tullinge är starkare idag jämfört med tidigare.

Hur ser Tullingepartiet på att Botkyrka som helhet röstade nej?

Att övriga Botkyrka röstade nej var väntat, så har det även sett ut vid andra kommundelningar där hela kommunen varit med och röstat. I t ex Botkyrka/Salem och Vara/Essunga fanns en bred majoritet mot delning sett till hela kommunen. I de kommundelar som delningen gällde, Salem och Essunga, fanns det däremot en tydlig majoritet för delning.

Hur blir den fortsatta hanteringen av frågan?

Hur resultatet av folkomröstningen ska hanteras kommer att behandlas av Botkyrka kommunfullmäktige, men det är regeringen som har sista ordet. 

Tullingepartiet kan även skicka en ansökan om delning till kammarkollegiet. Dessutom kan regeringen, kammarkollegiet och länsstyrelsen ta upp frågan på eget initiativ.

Vad ligger till grund för ett regeringsbeslut om delning?

Regeringen får besluta om kommundelning, om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt.

Behöver regeringen ta hänsyn till Botkyrka kommuns inställning i frågan?

Särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om kommunen motsätter sig en kommundelning, får beslut om delning meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter.

Det finns exempel på kommundelningar som inte har tillstyrkts av fullmäktige, t ex tillkomsten av Vadstena, Salems, Vaxholms och Essunga kommuner. I alla fyra fallen har det funnits en minoritet för delning i fullmäktige.

Hur kunde Salem bli en egen kommun trots motstånd i fullmäktige?

Regeringens beslut om delning motiverades främst av de tydliga fördelar för den kommunala demokratin som uppnåddes genom delningen. Dessa fördelar var så stora att det fanns synnerliga skäl att göra delningen, trots att kommunfullmäktiges majoritet avstyrkt delningen.

De kommunaldemokratiska fördelarna gällde för båda de nya kommunerna. Regeringen hade även särskilt beaktat resultatet i folkomröstningen som visade en stark opinion för delning i Salem.

Klicka här för att ta del av regeringens beslut om att bilda Salems kommun.