Livlig debatt om pendelbåt vid årets sista KF

2017-12-26

När vår motion om att undersöka möjligheten att båtpendla från södra änden av Tullingesjön in till Stockholm City debatterades under årets sista Kommunfullmäktige blev det en animerad debatt där såväl majoriteten som vissa delar av den s.k. oppositionen framförde sina mer eller mindre välgrundade åsikter.

Eldrivet s.k. ASV fartyg (Air Supported Vessel)

 

Motionen som är framtidsinriktad kan läsas i sin helhet här: 160128-Motion-TuP-Batpendling (1)  och så här lyder själva beslutsärendet:

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till berörd förvaltning att kontakta Stockholms Läns Landsting för att översiktligt utreda möjligheterna att inrätta en båtlinje mellan Tullinge och Stockholm.

att sondera intresset hos Tullingeborna för en båtlinje mellan Tullinge och Stockholm.

Man menade att restiden skulle vida överskrida de ca 30 minuter som vi angivit i motionen, dessutom anfördes att det inte fanns någon anslutning till övrig kollektivtrafik, och sist men inte minst ett påstående om att passagerartrafik var förbjuden med hänsyn till skyddsområde för vattentäkt.  Förbudet skulle enligt Liberalerna införts när yrkestrafiken till Separator upphörde. Våra efterforskningar hos Länsstyrelsen kan inte hitta något sådant förbud.
När det gäller restiden har man inte beaktat att vår motion bygger på att det är moderna eldrivna fartyg av s.k. ASV som skall trafikera linjen. Förvisso framtidsinriktat, men med kännedom hur lång tid sådana här utredningar kan ta så kan det mycket väl vara i högsta grad realistiskt den dagen utredningen är klar.  Anslutning till övrig kollektivtrafik finns ju med busslinjerna som trafikerar Huddingevägen, och dessa ligger i stort sett på promenadavstånd. Vidare kan man tänka sig en infartsparkering vid själva hamnen. Mark finns.