Värna Ulfbergsgårdens karaktär och kulturhistoria

2018-07-27

Ägarna till Ulfbergsgården  (Tullinge 16:121) har önskemål om att anlägga bostäder på denna fastighet.  Samrådshandlingar och annan information gå att hitta här  Tullingepartiet har idag skickat in nedanstående yttrande. Om du själv vill lämna synpunkter på detaljplanen skall dessa skickas till plan@botkyrka.se senast den 3 augusti.

Yttrande med anledning av förslag till detaljplan Ulfsbergsgården (Tullinge 16:121)

Härmed anförs följande synpunkter på förslaget till detaljplan:

Värna områdets karaktär och kulturhistoria

Ulfbergsgården har i länsantikvariens bebyggelseinventering klassificerats som kulturhistoriskt intressant. I en kulturmiljöinventering från 1988 beskrivs uppdraget för den dåvarande kulturnämnden som bland annat gick ut på att verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och miljöer skulle bevaras. I kulturnämndens utredning om kulturen i Botkyrka anges att:

”kommunen skall aktivt verka för kulturminnesvård – genom att – på alla sätt medverka till att göra Botkyrkabygdens egen historia tillgänglig och levande för invånarna och utveckla känslan för den egna hembygden”.

Det är viktigt att tillvarata de tillgångar i miljön, som inte kan återskapas om de försvinner. Tullingepartiet ser därför positivt på att den gamla huvudbyggnaden bevaras för att på så sätt ta tillvara på husets konstnärliga och kulturhistoriska värden. Den här typen av byggnader hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Dessutom är huset utan tvekan ett positivt inslag i Tullinge.

Bostäder för olika åldergrupper

Vi i Tullingepartiet vill framhålla värdet av blandade åldrar vid bostadsbyggande. På denna plats finns en unik chans att få till stånd detta.

Det går exempelvis att göra på följande sätt: Behåll huvudbyggnanden. Reservera området mot Tullingesjön för 55+ hus. Gör Ulfbergsgården som ett hus med gemensamma lokaler och eventellt även några lägenheter. På tomten skulle man kunna inrätta fina lägenheter med trevliga gemensamhetsytor. Även en pool skulle kunna rymmas i planen.

Genom att göra på detta sätt kan man få till en bra demografisk blandning redan från början. Det blir attraktivt för 55+ att flytta dit och frigör även villor i närområdet för barnfamiljer.

Vidare är det viktigt att vid nybyggnation ta hänsyn till volymer, material och färger mm. Bebyggelse på den aktuella platsen måste anpassas till omgivningen vad gäller husdjup, skala och byggnadshöjd. I planområdet runt Ulfbergsgården tillåts endast två våningar. Om områdets karaktär skall behållas bör samma gälla för Ulfbergsgården. Det är även viktigt att beakta behovet av grönområden i området.

Den utökade trafiken på närbelägna vägar

Den framtida biltrafiken och behovet av parkeringsplatser är en viktig aspekt. Det går inte att ta sig till Ulfbergsgården utan att passera villaområdets smala och trottoarlösa vägar.

Vid bebyggelse måste hänsyn tas till trafiksituationen gällande hur framkomlighet för utryckningsfordon samt övriga trafikanter påverkas av en utökad trafik. Särskilt viktigt är detta under vintertid eftersom att området innefattar branta backar.

Ulfsbergsgården