Anders Thoréns inledningsanförande i budgetdebatten

2013-06-19

Igår debatterades Botkyrkas budget för 2014-2017. Detta var vad Tullingepartiets gruppledare, Anders Thorén, sa i sitt inledningsanförande:

Först vill jag yrka bifall på Tullingepartiets förslag till flerårsplan 2014-2017

Som politiker är vårt uppdrag att se till att vi tillgodoser våra kommuninvånares behov och att vi fattar kloka beslut samt tar ansvar för kommunens ekonomi.

Tullingeborna fick äntligen sin efterlängtade folkomröstning om Tullinge egen kommun. Albyborna vill ha en folkomröstning. Och i andra delar av Botkyrka vill man rösta om Hågelby.

Det är viktigt att alla kommuninvånare känner sig hörda och sedda. Den senaste tidens oroligheter i förorten har satt fokus på människors inflytande och möjlighet att påverka.

Bakgrunden till folkinitiativ och folkomröstningar är olika men det finns en sak som återkommer gång på gång, en gemensam nämnare, nämligen bristen på information och känslan av att man inte blivit hörd.

Det är lätt att som politiker prata om representativ demokrati och hänvisa till gamla valresultat. Men som representant för väljarna måste vi alltid verka för att våra invånare ska känna tillit och förtroende. Det måste finnas möjlighet till inflytande och påverkan.

Forskning och tidigare erfarenheter har visat att mindre kommuner förenklar dialogen och samverkan med invånarna. Vi i Tullingepartiet vill ha en kommun som är känd för att invånarna kan påverka sin vardag, även mellan valen. Vi vill ha en kommun där personalen ute i verksamheterna brinner för sina arbetsuppgifter.

Tullingepartiet tror på att möta människorna i deras vardag. Vi tror på kommunalpolitik som grundar sig mer på praktiska lösningar än ideologier. Vi tror på att det är lättare att engagera människor i deras vardagsfrågor, såsom städning runt gator och torg, än frågor på global nivå. Vi tror på närdemokrati och gemenskap, och vi tror att detta är enklast att uppnå i en mindre kommun. Därför finns vi.

Majoriteten har ambitiösa mål och det är lovvärt. Man försöker också kontinuerligt att följa upp dessa, med enkätundersökningar, och även detta är lovvärt.

I en mindre kommun blir det väsentligt enklare och mer naturligt för politiker och tjänstemän att möta såväl brukare som utförare. Förhoppningsvis leder det till att man fortlöpande får indikationer på hur verksamheten utvecklas och fångar upp signalerna i tid.

Satsningen för arbete till ungdomar som kommunen gör är utmärkt. Men det är viktigt att såväl ungdomar som andra upplever sitt arbete som meningsfullt. Igår såg jag ett exempel på motsatsen. Fyra personer i arbetskläder som förmodligen kört från Tumba kom och tog bort några brännässlor runt en parkbänk vid Tullingestrand, och for sedan därifrån. Kan dessa personer ha uppfattat sitt arbete som meningsfullt? Här har arbetsledare och chefer ett stort ansvar. Jag skulle gärna se flera mellanchefer och även högre chefer ute i verkligheten.

I en stor och tungrodd kommun som Botkyrka skapas många hierarkier och med det många möten. Mejl som vidarebefordras mellan tre-fyra personer för att kunna besvaras tyder verkligen inte på en effektiv organisation.

Den mesta tiden läggs framför datorn och alltför lite tid blir kvar för att besöka verkligheten.

Den får entreprenörer och underleverantörer ta hand om, utan styrning och uppföljning av beställaren. Ett bra, men dåligt exempel, är vinterns snöröjning.

Verksamheter där personalomsättningen är stor brukar sällan utvecklas väl, och att ledande befattningar inom kommunen innefattas i detta är särskilt anmärkningsvärt.

I våra möten med Tullingebor och på skolor och förskolor, har vi mött många engagerade och duktiga människor. Genom sådana möten får jag själv drivkraft och engagemang.

Den starka befolkningstillväxt som vi ser inom kommunen och inte minst i Tullinge ställer stora krav på kommunens resurser särskilt inom skola och omsorg. Den satsning som kommunen genomfört på skolor och förskolor i Tullinge har verkligen givit resultat. Med hänsyn till de kommande årens ekonomiska utveckling är det viktigt att dessa områden prioriteras.

Med tanke på ovanstående, dvs, den svaga ekonomiska utvecklingen som vi ser framför oss, blir man oerhört förvånad när man ser exempel på investeringar lång över rimlig standard. På en av de förskolor i Tullinge som rustats upp, hade ett känsligt trägolv lagts in, mot personalens vilja. Dessutom hade exklusiva belysningsarmaturer för tusentals kronor styck satts upp i stället för standardarmaturer.

När man överlåter för mycket till underleverantörer (i detta fall arkitekten) är det lätt att tappa kontroll över kostnaderna.

Ett hållbart Botkyrka och Tullinge kräver engagerade politiker, chefer och tjänstemän. Då får man engagerade medarbetare och minskar personalomsättningen.

Vi tror att detta kan åstadkommas med en nystart för Botkyrka och Tullinge senast 2019.