Bostäder i Hamra grustag

2013-04-04

Enligt Stockholms Handelskammares beräkningar saknas det nära 73000 bostäder i Stockholmsregionen och läget förvärras varje år. Bostadsbristen blir allt mer akut. Samtidigt indikerar rapporter att bostadsbyggandet har sjunkit till rekordlåga nivåer. Nästan hälften av landets 290 kommuner, däribland Botkyrka, uppger att de har brist på bostäder, enligt Boverkets enkätundersökning.

Botkyrka växer kraftigt i en växande region. Tullinge är den del av Botkyrka som under de senaste årtiondena haft den största befolkningsökningen. I förslaget till Botkyrkas nya översiktsplan anges att kommunen vill bygga i kollektivtrafiknära lägen. Vi i Tullingepartiet delar uppfattningen om att nya bostäder bör planeras i attraktiva lägen nära kommunikationer och bra infrastruktur. Vi föreslår därför att samhällsbyggnadsförvaltningen börjar skissa på bebyggelse i Hamra grustag. Genom att bygga bostäder i grustaget skapar vi ett spännande och attraktivt boende som också ger underlag för bra kollektivtrafik.

Hamra grustäkt har använts i nästan hundra år för att ta ut grusmaterial, och på senare år även bergkrossmaterial. I sommar går tillståndet för grustäkten ut och kommunen planerar att avsluta både grustäkt och bergtäkt så att området kan återgå till naturmark. Men istället för att täcka gropen med jord och gräs vore det lämpligt att utreda möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget. Nu när grusbrytningen stängs förhindrar det inte längre att området bebyggs.

Grustaget har ett klimatsmartläge som minskar de boendes klimatpåverkan genom att det är lätt att åka kollektivt. Byggandet av de nya bostäderna kan med fördel utgå från energieffektiva och miljövänliga tekniker. Vi ser framför oss en småskalig bebyggelse inpassad i terrängen. Bostäder i de övre delarna av nuvarande grustag får ett attraktivt läge med kvällssol och fantastisk utsikt över Tullingesjön.

Utsikt från Hamra grustag april 2013