Botkyrkas översiktsplan och demokratistrategi

2014-05-07

Tidigare i veckan hade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun sammanträde. Tullingepartiet lämnande synpunkter på två av de ärenden som fanns med på dagordningen:

Antagande av ny översiktsplan. Stora delar av innehållet i översiktsplanen som berör Tullinge är i överensstämmelse med Tullingepartiets åsikter, t ex det som handlar om att förtäta i centrala områden med närhet till infrastruktur/kollektivtrafik. 

Många Tullingebor ställer sig dock frågan om Tullinge verkligen ska växa så mycket på så kort tid. Översiktsplanen bör enligt Tullingepartiets uppfattning ta sikte på en försiktig förtätning av redan exploaterade områden. Erfarenheten visar att kulturhistoriska värden kan äventyras vid snabb expansion och högt exploateringstryck.

Läs Botkyrkas förslag till ny översiktsplan.

Läs Tullingepartiets yttrande om översiktsplanen.

Revidering av demokratistrategin. Demokratistrategins innehåll är viktigt, men tyvärr drunknar budskapet i stundtals byråkratiska formuleringar.

Vad gäller strategins konkreta innehåll menar Tullingepartiet att 1, Beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt, vilket bör belysas tydligare i strategin. 2, En förbättring av kommunens hemsida bör tidsättas och kopplas till en ansvarig person. 3, Frågorna på dialogforum måste bli mer öppna samt tas upp i tillräckligt god tid för att de ska vara påverkbara.

Läs Botkyrkas demokratistrategi.

Läs Tullingepartiets yttrande om demokratistrategin.