Kloka medborgarförslag på Samhällsbyggnadsnämnden

2013-04-18

Tidigare i veckan behandlade Samhällsbyggnadsnämnden två bra medborgarförslag. Det ena förlaget handlade om att öppna Gårdsvägen för genomfartstrafik, det andra förslaget gick ut på att förlänga befintlig gång- och cykelväg runt hela Tullingesjön. Tullingepartiet var positiva till båda förslagen.

De flesta är överens om att det kommunala vägnätet ska vara öppet, förutom delar som utgör direkt trafikfara. Vi ska arbeta för kortare körsträckor och mindre miljöbelastning. Gårdsvägen passar bra som genomfartsväg, det finns ingen bebyggelse med utfarter mot vägen och vägen är i bra skick. Förutom ett mer naturligt trafikmönster i Tullinge så skulle öppnandet av Gårdsvägen bidra till en jämnare fördelning av trafikflödet. Dessutom påverkas miljön positivt av en kortare körsträcka.

Som tur var delade Samhällsbyggnadsnämnden Tullingepartiets uppfattning om att Gårdsvägen skulle kunna öppnas på nytt för genomfartstrafik, om vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs. För att höja trafiksäkerheten för sträckans oskyddade trafikanter föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att en gångbana anläggs på vägens norra sida. Denna åtgärd beräknas kosta 700 tkr och finns med i nämndens framåtsikt för år 2014.

Nämnden avslog dock ett medborgarförslag som handlade om att förlänga befintlig gång- och cykelväg runt hela Tullingesjön. Vi i Tullingepartiet vill utveckla kommunens gång- och cykelvägar men i detta fall behöver inte hela cykelvägen gå exakt vid sjön, men vissa delar bör ändras.

I samband med detta föreslog vi att kommunen lämpligen bör se över hela vägen så att vi säkerställer bra belysning och bra framkomlighet för alla. Sådana insatser ökar kommunens attraktivitet. Med små medel går bra medborgarförslag som detta att förverkliga. Som vi ser det behövs en stig som förbinder stigen som leder från åkrarna upp i skogen vid Elvesta upp mot Lilla Dalens begravningsplats med cykelvägarna vid just Lilla Dalens begravningsplats.