Skandalprojektet Allégården – en sorglig följetong i Botkyrka

2019-01-09

Vid måndagens sammanträde med kommunstyrelsen behandlades den kraftigt försenade renoveringen av äldreboendet Allégården. När ett projekt blir 4-5 gånger dyrare än planerat inställer sig naturligtvis en rad frågor; när den senaste kostnadsökningen är nära en dubblering inställer sig ännu fler.

Tullingepartiet har med anledning av turerna kring Allégården lämnat in skrivelser till både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Per Börjel, 2:e vice ordförande i tekniska nämnden, har även skickat in en interpellation med ett antal frågor till tekniska nämndens ordförande.

År 2016 riktade en enig revisorsnämnd skarp kritik mot tekniska nämnden och rekommenderade att nämnden inte skulle ges ansvarsfrihet. Den dåvarande majoriteten i kommunfullmäktige ansåg beklagligtvis att det räckte att genomföra ett åtgärdsprogram. I ljuset av Allégårdsprojektet måste man fråga sig vad som hände med detta åtgärdsprogram.

Problemen har uppenbarligen tillåtits fortskrida, trots upprepade påpekanden från oppositionen och revisionen. Dessa brister skulle lättare kunna överblickas, kontrolleras och förebyggas i en medelstor kommun med färre ärenden.

I en medelstor kommun (som Tullinge kommun skulle bli) kan kontrollen utföras på ett effektivare sätt än i en stor kommun; det blir lättare att skapa sig en helhetsbild och följa upp att pengar används på rätt sätt. I en medelstor kommun har alla ansvariga ögonen på sig.

Klicka här för att läsa Per Börjels interpellation.