Bevara Tullinges karaktär – nej till nytt miljonprogram

2017-12-04

Många av Tullinges invånare har valt att bosätta sig här tack vare de fantastiska möjligheterna till ett aktivt fritidsliv. Tullingesjön med sitt friska vatten och förbindelse för båttrafik till Mälaren samt skogsområdena kring Riksten och Lida är ett eldorado för friluftsmänniskor.

Med endast 22 minuter med pendeltåget in till city och därmed hela Storstockholm erbjuder Tullinge ett boende förenat med livskvalitet. Detta vill vi i Tullingepartiet slå vakt om. Vi vill motverka att Tullinge slätas ut till en anonym, integrerad stadsdel av Botkyrka/region Flemingsberg. Vi vill inte att Tullinges skogar och grönområden ska förtätas med höghus och 1000 nya hyresrätter som den styrande majoriteten i Botkyrka planerar för. Vi vill bevara Tullinges särart och förstärka upplevelsen av Tullinge som en ”trädgårdsstad” i natursköna omgivningar där verksamheter kring naturupplevelser lämpar sig väl.

Bygga nytt utan att skövla

Bostäder skall om möjligt byggas utan att nya grönområden behöver skövlas. Utbyggnad skall alltid ske förenligt med livskvalitet. D.v.s man skall ta hänsyn till estetik och buller samt inte förstöra kvarter som har en lantlig karaktär genom att till varje pris få in så många bostäder som möjligt. Vi har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige i Botkyrka för att utreda möjligheterna att anlägga bostäder i en del av det nedlagda Hamra grustag. På så sätt kan man ta till vara mark som redan är exploaterad och påverkan på grannfastigheterna är minimal.

Videoklipp med Per Börjel, TuP

.

Skiss över möjlig bebyggelse i Hamra grustag. Notera att framtida förbifart och spårväg finns med på skissen.

Bostäder i Hamra grustag