Detaljplan för Rikstens friluftsstad, del 4

2013-05-27

Botkyrka har tagit fram ett förslag till detaljplan för Rikstens friluftsstad, del 4. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola och utbyggnad av Rikstens friluftsstad med ytterligare 250 bostäder i en blandad bebyggelse.

Planområdet utgörs i de lägre delarna av en f. d. landningsbana som tillhörde den nedlagda flygflottiljen F18. Större delen av den tillkommande bebyggelsen kommer att lokaliseras till den f. d. landningsbanan. Även en del av naturmarken planeras att bebyggas.

I kväll behandlas detaljplaneförslaget på ett sammanträde med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ta del av Tullingepartiets yttrande genom att klicka här.

Viktiga miljöfrågor vid planläggningen rör vatten, buller, vibrationer och natur.

Buller 

Riktvärdena för buller vid bostäder klaras om bostäderna byggs minst 65 m från Pålamalmsvägen och 20 m från Hanvedens allé. I planförslaget vill man dock bygga husen närmare vägarna än så. Inga bullerdämpande åtgärder föreslås. I planförslaget föreslås istället att avsteg ska göras från riktvärdena.

Vibrationer 

Tidigare markundersökningar inom det gamla flygfältsområdet har visat att stora delar av området innehåller lerlager av olika tjocklek. Detta i kombination med busstrafik inom planområdet kan ge upphov till höga markvibrationer som kan bli störande för närboende.

Vatten 

Den västra och största delen av planområdet ligger inom det yttre skyddsområdet för Tullinge vattentäkt. Det dagvatten som infiltreras inom detta område kommer alltså att tillföras tillrinningen av grundvatten till Tullinge vattentäkt. Därför är det viktigt att dagvattenhanteringen för området planeras med omsorg. Det är viktigt att reningsanläggningen för det förorenade dagvattnet är på plats innan byggnaderna och vägarna anläggs.

Natur 

Planområdet ligger i Hanvedskilen som är en av stockholmsregionens gröna kilar. De gröna kilarna är en av grundpelarna i regionens grönstruktur. Sydväst om planområdet finns en grön värdekärna där bl. a. Lida naturreservat ingår.

Samrådshandlingar

Plan- och genomförandebeskrivning Rikstens Friluftsstad

Kvalitetsprogram Riksstens Friluftsstad

Karta del 1 med planbestämmelser Riksten

Karta del 2.Riksten

Illustrationsplan Riksten