Glöm inte att lämna synpunkter på översiktsplanen

2013-06-28

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som tydligt visar kommunens inriktning när det gäller användningen av mark och vatten. Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument. Den ska bland annat visa hur kommunen ser på utvecklingen av bebyggelsen i kommunen.

Nu finns ett förslag till Botkyrkas nya översiktsplan. Planen visar hur man vill utveckla Botkyrka fram till år 2040. Dessutom visas hur marken i Tullinge ska användas i framtiden. Stora delar av innehållet som berör Tullinge handlar om att man skall förtäta i centrala områden med närhet till infrastruktur/kollektivtrafik. 

Kommunerna har stor frihet i sitt val av utformningen av översiktsplanen men planen ska kunna läsas och användas av många olika personer. Det är därför viktigt att översiktsplanen är överskådlig.

Tycker du att planen är tillräckligt tydlig och lätt att förstå? Är det en acceptabel exploateringstakt med hänsyn till Tullinges karaktär? Tar Botkyrka ansvar för kommande generationers möjlighet att ha tillgång till grönområden och mark? Glöm inte att tycka till innan 30 juni! Klicka här för att ta del av översiktsplanen samt lämna dina synpunkter.