Tullingepartiets synpunkter på Botkyrkas översiktsplan

2013-06-30

Botkyrka har stor frihet i sitt val av utformningen av den nya översiktsplanen. Vi vill dock betona att en översiktsplan ska kunna läsas och användas av många olika personer, inte bara av tjänstemän och politiker. Därför är det viktigt att översiktsplanen är både överskådlig och lätt att förstå.

Det nya förslaget till översiktsplan har tyvärr, i jämförelse med tidigare planer, ändrats i den meningen att den blivit “luddig” och mer tillåtande. Tyvärr resulterar det i att planens innebörd och konsekvenser blir otydliga.

I översiktsplanen används ord som ”stadsbyggnadsstrategi” och Tullinge kallas ibland olyckligt av tjänstemän för ”Stadsdelen Tullinge”. Det är just en stadsdel som Tullingeborna inte vill att Tullinge ska bli, utan man vill istället utveckla orten genom att förstärka upplevelsen av Tullinge som en ”trädgårdsstad” i natursköna omgivningar där verksamheter kring naturupplevelser lämpar sig väl.

För att utveckla våra ställningstaganden om översiktsplanen ur ett ”Tullingeperspektiv” lämnar vi synpunkter på förslaget enligt nedan. Vi vill särskilt lyfta fram följande:

Exploatering

Stora delar av innehållet som berör Tullinge är i överensstämmelse med Tullingepartiets åsikter, t ex att man skall förtäta i centrala områden med närhet till infrastruktur/kollektivtrafik. Även en upprustning av området runt Hamringe Industriområde nere vid Tullingesjön tycker vi är positivt.

Många Tullingebor ställer sig dock frågan om Tullinge verkligen ska växa så mycket på så kort tid. Översiktsplanen bör enligt vår uppfattning ta sikte på en försiktig förtätning av redan exploaterade områden. Erfarenheten säger att kulturhistoriska värden kan äventyras vid snabb expansion och högt exploateringstryck. Ett sätt att motverka detta är att tydligare definiera dessa värden i översiktsplanen.

Vi vill därför att översiktsplanen i högre utsträckning utformas ur ett slags “bevarandeperspektiv” dvs. att man noggrant går noga igenom alla områden och redogör för vad som är unikt och vad som kommunen skall värna om. Översiktsplanen bör även säga vad som inte ska byggas eller skapas. Stor hänsyn bör tas till Tullinges karaktär och vikten av kultur- och naturvärden. På så sätt blir översiktsplanen ett bättre styrdokument.

Att vara försiktig med exploateringar och bevara grönområden är helt avgörande för att skapa en god boendemiljö och förutsättningar för en god folkhälsa. Vi vill ha ett Tullinge som är så varsamt exploaterat som möjligt.

Infrastruktur

De centrala genomfartsvägarna och anslutningarna till det regionala vägnätet är sedan länge hårt ansatta liksom pendeltågsstationen, busstrafiken, infartsparkeringen. I rusningstrafik är det svårt att hitta en P-plats och trängseln på pendeltågsstationen är minst sagt besvärande. Behovet av infartsparkeringar ökar eftersom många nyinflyttade Tullingebor tågpendlar till Stockholm och behöver lämna bilen vid Tullinge station. Det behövs en tydligare inriktning för fler infartsparkeringar vid Tullinges pendeltågsstation.

Huddingevägen är redan idag hårt belastad, sträckan mellan Tullinge och Tumba är en mycket trång sektor. Exploateringen kommer ytterligare att belasta aktuellt område. Planerna att anlägga en förbifart Tullinge ligger långt fram i tiden. Vi kan konstatera att förbifarten inte kommer att byggas i närtid. Till dess att denna förbifart är verklighet efterlyser vi mer konreta och effektiva förbättringar. Trafikproblematiken, miljön och säkerheten behöver belysas mer i planen. Framförallt bör in/utfart mot 226:an ses över.

Ta del av förslaget till ny översiktsplan genom att klicka här.