Kritik mot nytt byggprojekt vid Örnberget

2020-11-16

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 17 november riktar Tullingepartiet skarp kritik mot ett byggprojekt vid Örnberget. Förslaget innebär ett tillskapande av 60 lägenheter i storlekarna 1-4 r.o.k varav hälften utgörs av smålägenheter. Denna omfattande byggnation planeras till ett område som har höga natur- och kulturvärden.

Området är utmärkt i översiktsplanen som gles stadsbygd vilket gör att förslaget inte är i linje med översiktsplanens intentioner då exploateringsgraden är för hög jämfört med omgivande bebyggelse. Den storskaliga byggnationen kommer att bli för dominant och är därmed inte anpassad till områdets karaktär. Dessutom är det långt ifrån kollektivtrafiken.

Den höga exploateringsgraden innebär en mycket stor förändring av området och påverkar därför inte bara de som bor i närheten av byggnationen utan även de som utnyttjar området för rekreation, vilket är många. Tullinge strand är utan tvekan Tullinges mest populära promenadstråk.

I planförslaget anges att biltrafiken kommer att öka och att smala Tullinge strand behöver anpassas för denna ökade trafik. Det skulle sänka det rekreativa värdet vilket rimmar dåligt med Botkyrkas miljömässiga målsättningar.

Vi förstår att exploatören vill vinstmaximera. Men vi kan aldrig acceptera att detta ska styra Tullinges utveckling till priset av att miljön i villaområden försämras, speciellt med det allmänintresse som finns i detta område och dess speciella karaktär som går förlorad vid en så kraftig exploatering.

Vi vill istället se bebyggelse i Hamra grustag som kan ske utan att äventyra viktiga värden. Det skulle ge bostäder med sjöutsikt och närhet till gröna områden för lek, motion och avkoppling. Sammantaget skulle Hamra grustag ge en trivsam miljö med närhet till bra kollektivtrafik som också kan utökas.

Tullingepartiet vill säkra och utveckla Tullinges kvaliteter. Tullinge skall behålla sin karaktär och charm genom ansvarsfull styrning av byggandet.

Klicka här för att ta del av byggprojektet.

Klicka här för att ta del av Tullingepartiets yrkande i sin helhet.

Med förslaget skulle biltrafiken öka på populära Tullinge strand