Nämndinitiativ i samhällsbyggnadsnämnden

2016-01-19

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 januari kommer Tullingepartiet att väcka två nämndinitiativ. Det ena förslaget går ut på att tillåta tidsbegränsad parkering på Aftonvägen vid Banslättsskolan. Det andra förslaget handlar om att komma till rätta med den långa väntetiden vid trafikljuset i korsningen Nibblevägen / Huddingevägen.

Nämndinitiativ 1: Den parkering som finns vid Banslättsskolan är otillräcklig för att hantera trafiken vid de tider då de flesta föräldrar lämnar eller hämtar sina barn vid skolan. Därför parkerar många föräldrar utefter Aftonvägen istället. Aftonvägen ligger dock inom den parkeringsförbudszon som finns på södra sidan om järnvägen i Tullinge. Under vecka 2 2016 utfördes parkeringsövervakning på platsen vilket väckte upprördhet hos de föräldrar som inte kunnat hitta någon annan parkeringsplats.

Enligt uppgift från parkeringsvakt är det i nuläget möjligt att stå parkerad endast 6 minuter om man inte vill riskera böter. 6 minuter är dock för kort tid för den som behöver lämna eller hämta mindre barn, eller har flera barn i olika byggnader på skolan. Möjlighet till ordnad parkering vid skolor för lämning och hämtning av barn är inte bara en självklar service för föräldrar utan också viktigt för skolbarnens trafiksäkerhet. Tullingepartiet föreslår därför att förvaltningen ska utreda möjligheterna att tillåta tidsbegränsad parkering, 15 – 30 minuter, utefter Aftonvägen mellan Römossevägen och Banslättsskolan.

Nämndinitiativ 2: I samband med de arbeten som Trafikverket utför på Huddingevägen vid Tullinge Centrum har Tullingebor upplevt att intervalltiderna vid trafikljuset i korsningen Nibblevägen / Huddingevägen försämrats. Vid utfart från Nibblevägen har väntetiden kraftigt ökat vilket leder till både irritation bland trafikanterna samt långa köer på Nibblevägen ända upp mot Eklidsskolan. Tullingepartiet vill därför att förvaltningen startar en dialog med Trafikverket för att få en bättre balans mellan genomfartstrafikens och Tullingebornas intressen.