Nej till ordförandebeslut i Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-09

På senaste mötet med Samhällsbyggnadsnämnden ville den politiska majoriteten uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i vissa brådskande ärenden. Tullingepartiet och Moderaterna var negativa till förslaget.

Alla nämnder har ett viktigt uppdrag från kommunfullmäktige. Med uppdraget följer ett särskilt ansvar för nämndledamöterna. Vi ska medverka till en öppen och aktiv dialog mellan kommunen och dess invånare där Botkyrkaborna får insyn och möjlighet att påverka Botkyrkas utveckling.

När ärenden behandlas i nämnden blir frågor belysta ur flera perspektiv samtidigt som medborgarnas och ansvariga politikers insyn säkerställs. Därför tycker Tullingepartiet att det vore olyckligt att uppdra åt nämndens ordförande att på egen hand besluta i vissa ärenden å nämndens vägnar.

Ur ett demokratiskt perspektiv väcker detta flera frågor. Vad i systemet är det som det inte fungerar och som orsakar akutärenden? Hur många ärenden är det som måste avhandlas akut och vilken typ av ärenden rör det? Vem kontrollerar att beslutsunderlaget är korrekt?

Att kommunen tvingas till akut hantering av ärenden är snarare ett symptom på en ineffektiv organisation som saknar framförhållning och urholkar nämndens funktion. Detta kan innebära att rättssäkerheten åsidosätts.

Vid brådskande ärenden är det bättre att bjuda in nämnden till ett extrainkallat sammanträde. På så sätt säkerställer vi att den demokratiska processen upprätthålls. Tullingepartiet och Moderaterna ställde sig därför negativa till förslaget och röstade därför för att återremittera ärendet för komplettering med svar till ovanstående frågor då beslutsunderlaget är undermåligt.