Rapport från kommunstyrelsens möte 4/3

2013-03-05

2012 års medborgarundersökning

På kommunstyrelsens möte den 4 mars presenterades 2012 års medborgarundersökning. Drygt 2 400 personer i åldern 18-80 från alla kommundelar deltog i undersökningen. Tullingepartiet kan konstatera att det inte är så mycket som skiljer sig jämfört med svaren från 2011. Botkyrkaborna är exempelvis inte nöjda med äldreomsorgen och vården om funktionshindrade. Detta är brister som Tullingepartiet har påtalat vid flera kommunala sammanträden. Andra intressanta resultat från undersökningen är följande:

  • I Tullinge är många för en kommundelning. 

I hela Botkyrka var de flesta, 46 procent, varken för eller emot en delning. I Tullinge ansåg 27 procent att de inte kunde ta ställning, 49 procent var för och 24 procent emot en delning.

  • Få tycker att de kan påverka i kommunala frågor.

Cirka 60 procent tycker att det är viktigt att kunna påverka i de frågor som intresserar dem, men endast en tredjedel tycker att de kan det.

  • Botkyrka som uppväxtkommun får låga omdömen.

Bilden av Botkyrka som en bra uppväxtkommun får låga omdömen. Speciellt hos boende i Alby, Fittja och Hallunda-Norsborg där nästan hälften av de tillfrågade gav låga omdömen.

  • Känslan av trygghet varierar mellan kommundelarna.  

Trygghet i bostadsområdet är något som värderas högt, men känslan av trygghet varierar stort mellan kommundelarna. Mest trygg känner sig de tillfrågade i Vårsta, Grödinge och i Tullinge. Minst trygg känner sig de tillfrågade i Alby, Fittja och Hallunda-Norsborg.

 Klicka här för att ta del av hela medborgarundersökningen.

Rena skoltoaletter är en basal förutsättning

Förutom medborgarundersökningen behandlades bland annat en motion angående upprustning av skoltoaletter. Tullingepartiet delar motionärens uppfattning om att rena, fräscha och låsbara skoltoaletter är en basal förutsättning för att våra barn ska må bra och känna trygghet i skolan. Det är viktigt att elever inte avhåller sig från toalettbesök pga. av bristande städning.

Läs Tullingepartiets yrkande här. 

Minska avståndet mellan väljare och valda

Ett medborgarförslag handlade om att inrätta ett årligt forum för den demokratiska processen. Förslagsställaren önskade se Katarina Berggren inleda dagarna med ett politiskt brandtal – inte från ett lastbilsflak, men gärna från en hästkärra.

När en kommun blir för stor är det inte konstigt att människor efterfrågar olika forum för ett ökat demokratiskt inflytande. För att stärka lokaldemokratin och minska avståndet mellan väljare och valda tror vi i Tullingepartiet att det krävs mindre och mer effektiva kommuner. Flertalet studier har visat att mindre kommuner har positiva effekter på demokratin. I mindre kommuner är det enklare för medborgarna att känna sig engagerade och delaktiga.

Läs Tullingepartiets yttrande här.