Rapport från samhällsbyggnadsnämnden 3 juni

2013-06-04

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 3 juni behandlades ett antal Tullingefrågor.

Ett av medborgarförslagen handlade om att anlägga en grillplats vid en pulkabacke i Tullinge (mellan Nibblevägen och Parkhem). Samhällsbyggnadsförvaltningen menade i sitt svar att kommunen enbart ansvarar för grillning och andra aktiviteter vid officiella platser. Den plats som detta medborgarförslag handlar om är ingen officiell plats, som t ex en park eller en lekplats, där kommunen har ett särskilt ansvar för städning m m.

Vi i Tullingepartiet ställer oss frågan på vilket sätt en plats som frekvent besöks av “Många familjer, skolor och förskolor” inte skulle vara en officiell plats? Kommunen utgörs väl ändå av sina medborgare och inte av kommunens tjänstemän och politiker? Därför menar vi att kommunen mycket väl kan bekosta en grillplats i enlighet med medborgarförslaget.

Under mötet beslutade majoriteten att ändra sitt beslut och istället återremittera ärendet till förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Peter Nyberg, nämnde att detta ju skulle kunna bli en officiell plats även om det inte är det idag. Antagligen hade Peter Nyberg och majoriteten tagit intryck av vårt yrkande.

Ett annat medborgarförslag handlade om att asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge (NCC har asfalterat delar av Fagerlidsvägen i bygget av Tullingedal). Fagerlidsvägen är en liten tvärgata till Nyängsvägen. Sträckan är 150 m och går från nummer 25 in till nummer 31. Idag är vägen en grusväg som saknar diken. Det gör att allt vatten rinner till mitten av vägen och en lervälling uppstår sommartid samt på vintertid fryser vägen till is och ett islager på 10 cm är vanligt under vintermånaderna.

I förvaltningens svar pekade man på att det finns en hel del vägar i Tullinge som inte är asfalterade och att Fagerlidsvägen i detta fall inte kan ses som prioriterad. Vägen är liten och samhällsbyggnadsnämnden avstyrker åtgärder, eftersom åtgärderna berör alltför få personer till en relativt hög kostnad.

Vi i Tullingepartiet menar däremot att kommunen har ett ansvar för sitt vägnät oavsett hur många invånare som bor vid en viss väg. Även den som bor ensam vid en kommunal väg betalar skatt och ska förvänta sig samma vägstandard som andra. Förväntad standard på väg torde dock variera beroende på geografiskt läge. Mitt i centrala Tullinge är t.ex. en asfalterad väg precis vad man bör vänta sig. Att då inte ens bekosta en upprustning av den befintliga grusvägen för att åtgärda bristfällig vattenavledning är enligt vår uppfattning inte att ta sitt ansvar som väghållare, särskilt satt i perspektivet att nämnden föreslogs besluta om motsvarande upprustning för en skogsväg utan kringboende under ett senare ärende på dagordningen. 

Inför varje nämndsammanträde har oppositionen ett förmöte. Under förmötet beslöt sig samtliga allianspartier för att ansluta sig till Tullingepartiets yrkande. Efter att oppositionen yrkat på detta vid nämndsammanträdet ändrade sig majoriteten och yrkade plötsligt på bordläggning vilket vi i Tullingepartiet samt allianspartierna ställde oss bakom.

Klicka på rubrikerna för att läsa medborgarförslagen och våra yrkanden. 

Medborgarförslag – Grillplats m m vid pulkabacken i Parkhem

Medborgarförslag – Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge

030613-01-Yrk_TuP_Grillplats

030613-04-Yrk_TuP_Fagerlidsvägen