Rapport från valnämndens sammanträde

2012-12-07

Den 4 december sammanträde valnämnden för att förbereda beslut angående folkomröstning om kommundelning.Klicka här för att läsa valnämndens förslag till kommunfullmäktige.

 

Tullingepartiet delar uppfattningen om att en folkomröstning bör genomförs i samband med de allmänna valen den andra söndagen i september 2014. Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal folkomröstning.

Tullingepartiet ställer sig bakom samtliga punkter i ordförandeförslaget förutom punkt fyra och fem som handlar om frågeformulering och svarsalternativ. Vår uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, lättförståeliga och neutrala som möjligt. Man bör alltså undvika “laddade” eller “ledande” ord. Starka formuleringar som t ex ”brytas ut” och ”sammanhållen” kan påverka den som svarar. Dessutom är det viktigt att valsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom folkinitiativet också besvaras vid omröstningen.

Alltför omfattande text riskerar att bidra till att frågan uppfattas på olika sätt av olika personer. Om en fråga uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårare att tolka resultatet av omröstningen. Vi anser att det befintliga förslaget innehåller för mycket text och föreslår istället att följande formuleringar används:

De valsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: Skall kommundelen Tullinge bli en egen kommun?

Väljarna har sedan att välja mellan tre olika valsedlar med alternativen:

1, JA Jag vill att kommundelen Tullinge skall bli en egen kommun.

2, NEJ Jag vill att kommundelen Tullinge skall fortsätta ingå i Botkyrka kommun.

3, (Blank valsedel).

Kortfattade och tydliga texter minskar utrymmet för godtyckliga tolkningar och underlättar därmed den fortsatta beslutsprocessen. Genom att ställa rätt frågor på rätt sätt slipper vi svårtolkade resultat. De valsedlar som användes vid folkomröstningen om en egen kommun i Nykvarn tycker vi uppfyller många av ovan nämnda kriterier. Klicka här för att se exemplet från Nykvarn.

Klicka här för att läsa Tullingepartiets yttrande.