Reviderad strategi för kompetensförsörjning

2015-02-10

I kväll ska vård- och omsorgsnämnden besluta om en reviderad strategi för kompetensförsörjning. Tullingepartiet vill att strategin kompletteras med ett textavsnitt om kompetenshöjning inom området psykisk ohälsa.

Botkyrka kommun tar ofta fram nya policydokument. Inte sällan tenderar dessa strategier att drunkna i byråkratiska formuleringar som är svåra att implementera och genomföra.

Denna gång är det dock annorlunda. Strategin för kompetensförsörjning är både viktig och relevant. Intentionen och ambitionsnivån är god, det som dock helt har förbisetts är kompetenshöjning i psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa har blivit en vanlig orsak till sjukskrivningar. Detta är ett område som har växt och kommer växa ytterligare, både bland medarbetare och äldre. Därför anser vi i Tullingepartiet att Botkyrka kommuns strategi bör kompletteras med en text om behovet av kompetenshöjning inom området psykisk ohälsa.

Klicka här för att ta del av Botkyrkas strategi för kompetensförsörjning.