Samhällsbyggnadsnämnden 27 augusti

2013-08-27

Botkyrka marknadsför inte sällan sitt demokratiarbete. Men i verkligheten är många Botkyrkabor missnöjda med dåligt förankrade beslut. Undersökningar indikerar att många av kommunens invånare inte är nöjda med möjligheterna att kunna påverka politiska beslut. Vid samhällsbyggnadsnämndens möte den 27 augusti kommer Tullingepartiet att agera på två ärenden som ger belägg för detta. Det ena handlar om Hågelby och det andra handlar om Skårdal. 

Turerna kring Hågelby har varit många. En miss från kommunens sida gjorde att byggplanerna fick ställas ut igen. Trots den usla hanteringen av utställningen är det många som har inkommit med synpunkter. Av dessa yttranden framkommer det med all önskvärd tydlighet att en nöjespark är en felprioritering som inte ligger i Botkyrkabornas intressen. Tillräcklig hänsyn hade inte tagits till dessa åsikter.

I själva sakfrågan är vi konsekventa och håller kvar vid den linje som vi tidigare hade i både samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Vi stödjer inte Familjeparksprojektet i Hågelby i dess nuvarande form och med nuvarande lokalisering. Man kommer om projektet blir verkighet tillåtas göra ingrepp i ett känsligt område med stora natur- och kulturvärden, som då för alltid kommer att gå förlorade. Mot bakgrund av alla invändningar som inkommit mot projektet vore det i detta läge lämpligt att undersöka möjligheterna att genom en folkomröstning ta reda på vad de boende i kommunen verkligen önskar.

Det återkommande ärendet Skårdal innerbär ett förslag på nya fastigheter och upprustning av vägnätet som går tvärtemot de boendes vilja. Skårdalsborna har på grund av detta tvingats genomleva en lång och utdragen process. 

Att hitta en balans mellan olika intressen är ofta komplicerat. En ekonomiskt försvarbar gatustruktur ska skapas samtidigt som de boendes önskemål och behov bör bejakas. De fastighetsägare som inte ber om en förändring skall naturligtvis inte drabbas av en kostnad bara för att kommunen ändrar detaljplanen i syfte att öka exploateringen. Vi i Tullingepartiet står därför fast vid vårt tidigare ställningstagande d.v.s. att Botkyrka måste inse de boendes behov och efterfrågan. Vi är kritiska till förtätning och expansion av Skårdal som går emot de boendes vilja. Kommunen bör fästa större vikt vid enskilda medborgares synpunkter så att dessa personer inte blir överkörda och tvingas in i något som de inte är intresserade av.

Klicka här för att ta del av Tullingepartiets yrkanden.