Tullingepartiet fortsätter att överklaga detaljplan för Ulfsbergsgården

2019-09-18

Tullingepartiet har tidigare överklagat kommunens planer för Ulfsbergsgården till Mark- och miljödomstolen. Tullingepartiet anser sig  ha rätt att överklaga detaljplanen eftersom att den  innebär en mycket stor förändring av området och påverkar därför inte bara de som bor i direkt anslutning till Ulfsbergsgården utan även de som utnyttjar området för rekreation, vilket är många.

Tullingepartiet har fått meddelande från Mark- och miljödomstolen om att rätten att överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen är begränsad. I allmänhet krävs det att klagandens fastighet gränsar direkt mot prövningsfastigheten, eller att den som klagar på något annat sätt kan anses särskilt berörd av den beslutade åtgärden. 

Beslutet om detaljplan för Ulfsbergsgården innebär dock en mycket stor förändring av området och påverkar därför inte bara de som bor i direkt anslutning till Ulfsbergsgården utan även de som utnyttjar området för rekreation, vilket är många.

Tullingepartiet har också insyn i hur processen har gått till och har kunskap i ärendet. Till exempel fattades beslutet utan att kommunfullmäktiges ledamöter gavs möjlighet att läsa in sig på ärendet.

Klicka här för att läsa hela Tullingepartiets motivering till varför vi ska anses ha rätt att överklaga beslutet.  

Ulfsbergsgården