Uttalande angående det planerade asylboendet på Ulfbergsgården

2014-10-23

Migrationsverket planerar ett asylboende för 130 personer på Ulfbergsgården i Tullinge. Tullingepartiet menar att Botkyrka kommun måste garantera tillräckligt goda förhållanden för att säkerställa ett så bra omhändertagande av flyktingarna som möjligt. Den beredskap som krävs för ett värdigt flyktingmottagande av 130 personer på Ulfbergsgården lyser dock med sin frånvaro.

Ulfbergsgården, som i länsantikvariens bebyggelseinventering klassificerats som kulturhistoriskt intressant, har under flera år stått tom. Innan dess fungerade Ulfbergsgården som bostad för vuxna i behov av särskild service enligt 9§9 LSS. I början av 2013 beslutade Botkyrka kommun att lägga ner gruppbostaden då lokalerna inte ansågs lämpade att driva gruppbostad i.

I september 2013 lämnade Tullingepartiet in en motion för att få till stånd en diskussion om att bevara gården. Kommunens bedömning var dock att gården inte har sådana kvaliteter att den är skyddsvärd. Nu vill en privat aktör, Hero Sverige AB, använda gården som ett asylboende.

Tullinge har under lång tid tagit emot människor som tvingats fly hals över huvud från krig, trakasserier och våld. Det är vi stolta över, och vill gärna fortsätta med. Men vi måste kunna ta hand om flyktingar på ett värdigt sätt. Ett bra flyktingmottagande ställer krav på förberedelser, samordning samt samverkan med grannar.

För att få en bild av gängse standard har Tullingeparitet besökt andra asylboenden i Stockholmsområdet. Dessa visade sig ha bättre lokaler med klart högre standard än Ulfbergsgården som idag knappast har tillräckligt god standard för ett boende av den föreslagna storleken. Det framstår som tydligt att Ulfbergsgården måste rustas upp innan ett asylboende kan starta i lokalerna och osannolikt att man i befintliga lokaler ska kunna inhysa så många som 130 personer. De förmodade ändringar som krävs på fastigheten samt den ändrade användningen i sig är bygglovspliktiga åtgärder. I skrivandes stund har dock inget bygglov sökts varför verksamheten knappast kan starta på denna sida nyår.

Tullingepartiet förutsätter att kommunens tjänstemän och styrande majoritet kommer att hantera den kommande bygglovsansökan på ett sakligt och korrekt sätt där både lokalernas lämplighet i sig samt tillgänglighet och verksamhetens påverkan på omgivningen tas i beaktande. Vid efterforskningar har vi inte funnit något boende av motsvarande karaktär och omfattning med en placering mitt i ett tättbebyggt villaområde.

Botkyrka kommun måste också skaffa sig beredskap för den samhällsservice och omhändertagande som krävs, t ex skola och förskola.

Vi i Tullingepartiet är kritiska mot att man ännu inte har fört någon dialog med de närboende. Oavsett vilken typ av boende eller verksamhet som planeras så är det viktigt att ha en dialog och ett samråd med de närboende för att informera och fånga upp sakliga kommentarer och invändningar.

Tyvärr skapar detta istället onödigt stort utrymme åt främlingsfientliga krafter som Svenskarnas parti som redan utnyttjat situationen genom att sätta upp affischer med sin propaganda.

Tullingepartiet kommer noggrant att bevaka den fortsatta processen.