Vård- och omsorgsnämndens myndighetsutövning är inte rättssäker

2015-11-16

IVO, inspektionen för vård och omsorg, har gjort en tillsyn av myndighetsutövningen i Botkyrka och kommit med allvarlig kritik mot kommunen. Tullingepartiet kräver att åtgärder vidtas omgående och följs upp senast första kvartalet 2016.

Av IVOs rapport framkommer det att vård- och omsorgsnämndens myndighetsutövning inte är rättssäker. Det tar alldeles för lång tid att få beslut och det tar för lång tid efter beslut innan den enskilde får hjälp. Nämnden har svårt att verkställa beslut som enligt LSS ska gälla omedelbart.

IVO anser också att nämndens processer gällande synpunkter och klagomål är bristfällig; personal känner inte till rutiner och riktlinjer. Tullingepartiet anser att bristen på rättssäkerhet är mycket allvarlig och kräver därför att en uppföljning av vidtagna åtgärder presenteras första kvartalet 2016.