Värna Ulfbergsgården genom skydd i ny detaljplan

2013-10-06

Botkyrka och Tullinge förändras i allt snabbare takt. Det har därför blivit viktigt att tillvarata de tillgångar i miljön, som inte kan återskapas om de försvinner. Vi i Tullingepartiet vill att Tullinge skall behålla sin karaktär och charm genom ansvarsfull styrning av byggandet.

Vi känner till att Ulfbergsgården, som hyrdes av kommunen under flera år, har sagts upp för en tid sedan och att alla boende har flyttat. Ulfbergsgården har i länsantikvariens bebyggelseinventering klassificerats som kulturhistoriskt intressant. De kvalitéer man vill bevara skall vara skyddade i en detaljplan men fastigheten omfattas tyvärr inte av någon sådan vilket ger ägaren ett stort handlingsutrymme att t ex riva byggnaden om de så önskar. Avsaknaden av en detaljplan bidrar dessutom till att fastighetsägaren har friare händer när det gäller utformning av ny byggnad.

I takt med att värdefulla områden av gammal kulturbebyggelse omvandlas av kapitalstarka ägare riskerar miljön att förvanskas i dessa områden. Vi anser att man ska ta hänsyn till omgivning och det befintliga husets konstnärliga och kulturhistoriska värden. Dessutom är huset utan tvekan ett positivt inslag i Tullinge och därför värt att bevara.

Det är givetvis nödvändigt att Tullinge utvecklas. Men vi reagerar starkt mot nybyggnation som sker på bekostnad av att äldre byggnader inom området rivs. I Botkyrka har det tyvärr blivit mer regel än undantag att åstadkomma nya “landmärken” på bekostnad av det gamla som antingen inte underhålls alternativt nedprioriteras. När detta görs försvinner mycket av Tullinges mervärden och karaktär. Vi ser hellre att kommunen, i första hand, ser till att bevara och ta hand om redan befintliga byggnader. Det får inte vara ett så snävt tänkande, att det bara ska handla om att “sätta kommunen på kartan”, till gagn för byggherrar och fastighetsägare, istället för att se till invånarnas intresse.

Tullingepartiet föreslår därför att en planändring startas där områdets särarter skyddas i en ny och tidsenlig detaljplan. Dessutom anser vi att kommunens aktuella kulturmiljöinventering bör kompletteras med att identifiera viktiga byggnader och kulturobjekt som inte omfattas av någon detaljplan.