Rapport från Kommunstyrelsen 6 maj

2013-05-07

Kommunstyrelsen behandlade en rad ärenden på sitt sammanträde den 6 maj. Här kan du läsa en redogörelse för några av dem som Tullingepartiet agerade på.

Botkyrka tolkförmedling. Kommunen förbereder en nedläggning av kommunens egen tolkförmedling. Kommunstyrelsen planerar även att genomföra en förstudie avseende förutsättningar att bilda ett kommunalförbund för tolkförmedling tillsammans med Stockholm stad, Södertörnskommunerna och landstinget.

Tullingepartiet stödjer en nedläggning av kommunens egen tolkförmedling. Vi är dock negativa till att genomföra en förstudie avseende förutsättningar att bilda ett kommunalförbund för tolkförmedling.

Den revision som gjordes 2010 ifrågasatte verksamhetens laglighet både utifrån kommunallagen men också utifrån den skärpta konkurrenslagen. Enligt skärpningen av lagen så får kommunen inte konkurrera mot privata aktörer vilket tolkförmedlingen har gjort. Tullingepartiet delar uppfattningen om att verksamheten strider mot kommunallagen. Tolkförmedlingen är inte en kommunal kärnverksamhet och kostar dessutom pengar som istället borde gå till t ex skola, vård och omsorg.

Vi har tagit del av listor på kunder som har bokat tolk. Listorna visar att många tolkuppdrag har gått till andra kunder än kommunen. Det är inte rimligt att våra kommunala skattemedel finansierar tolkbehov för innevånare i andra kommuner när Botkyrka kommun i dagsläget har en skral ekonomi. Pengarna borde istället gå till Botkyrkaborna.

Klicka här för att läsa tjänsteskrivelsen.

Avtal med Folkets Hus Hallunda. Kommunen har haft ett samarbetsavtal med Folkets Hus Hallunda som löpt under perioden 2003-01-01 till 2012-12-31. En överenskommelse om nytt avtal har nyligen träffats med föreningen. Avtalsperioden är 10 år vilket är detsamma som tidigare avtal. Bland de viktigaste förändringarna i det nya avtalet kan nämnas att bolaget ges möjlighet att utöka sin upplåning med 3 miljoner kronor, vilket också påverkar den rörliga ersättningen som baseras på föreningens räntekostnader. 

Tullingepartiet vill, tillsammans med alliansen, att ärendet återremitteras så att avtalet kan omarbetas. Skälen till detta är: Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet. När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte Kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C.

Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få vara en aktör som verkar på marknadsmässiga villkor. Annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden. Vi vill därför att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år.

Läs hela avtalet genom att klicka här.

Idrottspolitiskt handlingsprogram. Under våren 2011 inleddes ett arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program som ska göra det tydligt för alla vad kommunen gör för idrotten, och vilken utveckling man vill se.

Handlingsprogrammet är välformulerat men vi i Tullingepartiet skulle gärna se en uppskattad tidsplan samt hur kommunen har tänkt att alla dessa visioner ska bli verklighet. Vi har påpekat detta i samband med att programmet har varit ute på remiss. Förslagsvis kan vissa punkter i programmet konkretiseras genom att man preciserar ekonomiska mål och beräkningar som visar att handlingsprogrammet är ekonomiskt hållbart. Programmet bör dessutom regelbundet följas upp så att de beräknade siffrorna ligger i linje med de uppsatta målen.

Sammantaget är handlingsprogrammet bra men vi ser gärna att dokumentet kompletteras med tidsplan, uppföljningsstrategi samt en konkretisering av de åtgärder som krävs för att nå målen.  

Läs kommunens idrottspolitiska handlingsprogram genom att klicka här.