Synpunkter på Idéhuset

Under denna rubrik hittar du de synpunkter som medlemmar har skickat in via mejl till plan@botkyrka.se med kopia till carl.widercrantz@tullingepartiet.se

Avsändaren visas inte.

Insänt 25 april 2014

Trots ambitiöst arbete kring idéhuset i Tullinge måste jag som gammal Tullingebo yrka på att idéhuset i nuvarende utformning inte byggs utan att kommunen återremitterar planerna för en utredning om hela framtida Tullinge Centrum.
Det känns inte bra att kommunen lägger ned så enorma belopp på ett idéhus som inte stöds av en majoritet av Tullingeborna.
Innan ett genomdrivande av beslut om det föreslgna idéhuset borde samtliga partier och Tullingeborna verkligen visa att de stödjer sådana planer, vilket inte är fallet.
Bl.a. har Tullingepartiet visat med tänkta skisser på hur Tullinge Centrum skulle kunna utformas att det finns andra lösningar till bebyggelse som t.o.m. kan ge en bättre framtida lösning av centrumbebyggelsen.
I kommunledningens förslag till idéhus skulle också nuvarande p-platser vid torgets södra ända i stor utsträckning försvinna och de som vill handla i centrum skulle tvingas gå över livligt trafikerad väg från andra uppförda p-platser.
Personligen ställer jag mig också högst tveksam till att den enda lilla del med grönska vid centrumet i stor utsträckning försvinner.
Det känns inte heller utrett att det skulle för Tullingeborna vara den viktigaste investeringen med ett idéhus just nu.
Centrumet har redan ett bra och väl fungerande bibliotek. När det gäller sammanträdeslokaler finns lokala skolbyggnader i närheten att utnyttja.
Ett genomdrivande av ett idéhus främjar inte demokratin inom Tullinge.

_______________________________________________________________________________________________________________

Beträffande Idèhuset Tullinge torg tycker vi att det är bättre att först se till att vi får ett riktigt centrum som t.ex Tullingepartiet föreslagit, än att börja med att bygga ett stort idèhus utan vidare planer för centrumet.
Dessutom minskar parkeringsplatserna, som redan nu är för få. Man vill ju ej gå över den hårt trafikerade vägen med kundvagnen.

_______________________________________________________________________________________________________________

Jag har följande synpunkter på idéhuset i Tullinge:

1, Tullinges karaktär påverkas negativt av ett idéhus. Byggnaden blir för dominant vilket bidrar till en negativ inverkan på närliggande bostadshus. Tullingeborna går miste om betydelsefull grönstruktur vid byggandet av ett idéhus. Ett sammanhängande grönområde är viktigt för boende i närområdet.  

2, Byggandet av idéhuset försvårar den redan kristiska parkeringssituationen i Tullinge Centrum. Det framgår inte av skisserna hur parkeringssituationen för hela Tullinge Centrum kommer att påverkas. Utan riktiga skisser går det inte att föreställa sig hur det kommer att se ut.

3, Planbeskrivningen bör kompletteras med en redovisning av konsekvenser för närboende och centrumbesökare. Skisserna bör kompletteras så att dessa blir skalenliga.

4, Det är inte tydligt i planhandlingarna vilka särskilda skäl som finns för att ta just den aktuella marken i anspråk.

5, Någon alternativ placering avseende huset har inte utretts. Innan ett nytt hus byggs bör alternativa lokaler och platser utvärderas.

6, Idéhuset omöjliggör en optimal helhetslösning för Tullinge centrums vidreutveckling.

7, Idéhuset är en felprioritering. Det finns betydligt viktigare investeringar som Tullingeborna prioriterar. En majoritet av Tullingeborna vill inte ha ett idéhu

_______________________________________________________________________________________________________________

Reflektioner beträffande det tänkta/planerade Idé-huset inom Tullinge Centrum
1)      Enligt min personliga uppfattning passar inte tänkt form/design av fastigheten in i befintlig bebyggelse/miljö inom Centrumdelen av Tullinge.
2)      Placeringen av fastigheten är direkt störande mot bakomvarande bostadsfastighet samtidigt som det innebär betydande risker till olyckor då parkeringsmöjligheterna för bilburna besökare delvis är placerade på motsatt sida av den starkt trafikerade genomfartsleden till Tullingeberg och Villastaden.
3)      Saknar definitivt en redovisning/idéuppslag av framtida totalplanering av centrumdelen som harmonierar mot befintlig byggnation och verksamhet. Hur planeras och koordineras fastigheter, affärslokaler, parkeringsplatser, infartsparkering, cykelparkering, uppgångar/persondäck till  tågstationens perrong och skapandet av en fungerande väderskyddad bussterminal?
4)      Saknar redovisning av miljöaspekter för området och personsäkerhet för besökare.
5)      Trots flertalet försök är fortfarande de ekonomiska aspekterna okända/obesvarade;
·         Markkostnader
·         Projekteringskostnader
·         Byggkostnader
·         Underhållskostnader
·         Driftskostnader
Av vilken anledning ska Botkyrka Kommun ta den stora ekonomiska risken på Skattebetalarnas bekostnad då centrumet i övrigt sålts till en enskild Centrumägare?
6)      Enligt besked saknas det inom Kommunen en ytinventering för alternativa lösningar inom befintlig bebyggelse inom Tullinge området. Är det inte på sin plats att genomföra en sådan innan beslut fattas om en så omfattande investering som ett Idé-hus innebär?
7)      Varför prioriterar inte Botkyrka Kommun enligt mångas Tullingebors önskemålet bla underhåll av befintligt vägnät och skapandet av förbifart Tullinge i en allt starkare ökning av biltrafik och inte minst vård, skola och omsorg?

_______________________________________________________________________________________________________________

Undertecknad vill framföra följande synpunkter avseende det framtida Ide´huset i Tullinge.
 
Först av allt så är placeringen av det i mitt tycke fel. Det kommer att  stänga av infarten till Tullinge centrum och medföra att en stor del av de fåtal parkeringsplatser som försvinner vilket kommer att leda till ett minskat kundunderlag för butikerna i Tullinge centrum vilket i sin tur leder till att affärsidkarna tvingas höja priserna på sina varor för att kompensera det minskade antalet kunder.
 
Som nummer två anser jag att placeringen är felaktig då den innebär ett stort ingrepp i utsikten och närmiljön för de som är bosatta på Nyängsvägen 4 och 6 då de kommer att få en 8-12 meter hög byggnad straxt utanför sina balkonger och fönster. Det kommer även att innebära att dessa boende också får ett “mörkare” boende då huset kommer att skugga deras uteplatser och balkonger, särskilt på vintern då solen står lågt den korta tid den är uppe.
 
Som nummer tre anser jag placeringen felaktig då det innebär att det nuvarande transformatorhuset framför Nibblevägen 4 måste flyttas till andra sidan Nibblevägen med omdragning av alla elledningar som då måste grävas ner under Nibblevägen.
 
Som nummer fyra anser jag även att färgsättningen på Ide´huset är totalt felaktig då det så markant skiljer sig från all omgivande bebyggelse. Det kommer definitivt INTE att smälta in i omgivningen. (Man kan fundera på vad arkitekterna som hittat på denna färgsättning på huset har rökt på för någon substans).
 
Som nummer fem anser jag att en betydligt bättre placering av Ide´huset vore på kullen på andra sidan Nibblevägen i hörnet mot Sunnanvägen bakom återvinningsstationen, där man, enligt vad jag förstått, tänker lägga transformatorhuset. På så sätt skämmer inte färgsättningen på Ide´huset lika mycket, det skymmer inte utsikten för de boende på Nibblevägen 4 och 6, det “stjäl” inte parkeringsplatser och stänger inte av infarten till Tullinge centrum från Nibblevägen samt att det med en sådan placering medför minimal störning för de kringboende under byggtiden. Dessutom gör en sådan placering att de närboende inte störs i samma omfattning OM det förekommer verksamhet i Ide´huset på kvällstid, t.ex. konserter eller liknande.
 
Jag vill samtidigt påpeka att jag INTE är motståndare till att det tas fram samlingslokaler för Tullinges föreningsliv då det finns ett behov av det. Ställer mig dock ytterst tveksam till att man skall flytta biblioteket och medborgarkontoret till ett Ide´hus då dessa båda verksamheter redan har adekvata lokaler.

Insänt 24 april 2014

Som boende i Tullinge har jag följande synpunkter på idéhuset

Tullinges karaktär påverkas av en byggnad av den storlek som planeras i det som nu kallas Tullinge Torg. Likt en strandad finlandsfärja skymmer den utsikten och blir alldeles för dominerande i stadsbilden.
En investering av den storlek som planeras kommer att ligga som en våt filt över alla andra angelägna kommunala behov. Det är mycket viktigare att se till att kunna utnyttja kommunens befintliga anläggningar bättre. På så sätt tillvaratar man redan gjorda investeringar och är inte vårdslös med skattebetalarnas medel.

Förslagsvis renoveras Aulan i Falkbergsskolan som till en väsentligt lägre kostnad kan vara ett utmärkt alternativ för lokalt kulturliv. Vidare bör Tullingehallen förses med en rejäl läktare för att bli en fullgod idrottshall.  En väsenligt mindre summa åtgår för att ge Tullingeborna något som bara finns i Tumba och i de norra kommundelarna.

Efter att ha talat med ett mycket stort antal Tullingebor är jag förvissad om att det är en liten minioritet som vill ha ett hus av den storlek som planeras. Viktigt är därför att kommunens politiker medvetet bygger fast en struktur som strider mot folkviljan hos de närstående. Här är tydligt att kommunen inte har lyssnat på de synpunkter som kommit fram i samrådsförfarandet. Det framstår som att nuvarande politisk majoritet använder sin beslutanderätt för att försvåra alternativ användning av marken i ett senare skede. Det går knappast att riva ett hus som kostar 100 miljoner att bygga.

________________________________________________________________________________________________________________________

I valrörelsen 2010 använde S ett ”kulturhus” i Tullinge som ett argument för att vinna valet, trodde man!  Efter valförlusten 2010 i Tullinge skulle kulturhuset ändå byggas och dessutom stå klart 2014! Åren gick men inget hus blev byggt (lyckligtvis). Så varför inte använda det numera namnändrade ”idéhuset” en gång till, i nästa valrörelse, 2014?  Sagt och gjort, nya planer, arkitekttävling och vips så står ett ”färdigt” projekt attraktivt och klart inför detta års valrörelse och dessutom har man nu delvis en konkret plan att visa upp – ett nytt Landmärke!

Tullinge har sedan många år haft ett eget Bibliotek som har flyttat hit och dit under åren men nu är det väl etablerat i Centrum, med goda möjligheter till att växa i det befintliga huset.  Botkyrka kommun har sedan flera år ett s.k. Medborgarkontor i Tullinge för några av kommunens tjänstemän. Detta kontor ligger i Centrum och är tillräckligt stort för att växa i (om nödvändigt) och kan även användas av föreningar m.m.  Samlingssal med scen för uppträdande, musik, teater, film m.m. finns sedan många år i Falkbergsskolan!

Varför bygga ett idéhus?  Hur stor yta kommer de redan planerade (bestämda?) aktiviteterna att uppta? Bibliotek, Medborgarkontor, personalutrymmen, samlingssal med scen och café (som också finns i Centrum idag). Tar detta 80 % av husets yta? Eller?

Så för att få ca 20 % ny yta ska Botkyrkas invånare belastas med drygt 100 000 000 kronor (100 miljoner), d.v.s. varje invånare i Botkyrka kommer att betungas med drygt 13 000 kronor.  Dessutom kommer budgeten för Kultur och Fritid för Botkyrka kommun att belastas med kanske 10 miljoner kronor i driftskostnader varje år från och med att huset är i drift.

Varför framhärda med detta oönskade projekt? Bara för att en högljudd minoritet i Tullinge råkar ha samma politiska uppfattning som kommunledningen har, anser man sig ha rätt att fortsätta planarbetet precis som om ingenting har hänt de senaste 4 åren! En folkomröstning i Tullinge, ja i hela Botkyrka skulle med all säkerhet sätta punkt för detta ”landmärke” – vem i Norsborg vill bli skuldbelagd med 13 000 kronor för ett ”idéhus” i Tullinge, när inte ens Tullingeborna vill det!

Lägg ner planerna NU och satsa på en helhetslösning för Tullinge – men gör det IDAG, inte om 20 år för de åren har redan gått.

PS!  Anser sig kommunledningen inte kapabel till en sådan helhetslösning är mitt råd att istället stödja resultatet av den kommande folkomröstningen i september och aktivt rekommendera Tullinge kommun till Regeringen.

________________________________________________________________________________________________________________________

Jag anser att kommunens planering av det s.k. Idéhuset i Tullinge är en felprioritering.
Byggnaden blir för dominant och harmonierar inte med nu befintlig bebyggelse.
Bör finnas andra och bättre alternativ till att utveckla Tullinge centrum.

________________________________________________________________________________________________________________________

Det framlagda förslaget till idéhus är dubbelt felplacerat.

1. Huset är tidsmässigt felplacerat.

 Det finns just nu betydligt angelägnare användning av 100 milijoner inom Tullinge  än till ett idéhus. Detta är, som numera torde vara välkänt för kommunens politiker och berörda tjänstemän, en åsikt som merparten av de boende i Tullinge är överens om.
För Tullinge bör man i stället satsa på exv. upprustning av vägnätet och skolorna (där i vissa fall de sanitära delarna är så eftersatta att de ogärna utnyttjas av berörda elever).
En upprustning/utbyggnad av själva centrumområdet är dessutom  behövlig.
Det är då viktigt att man startar med att utveckla en helhetsplan. En sådan plan bör innefatta lokaliteter för bibliotek, föreningsliv, kursverksamhheter etc. och dessa lokaler bör utformas och dimensioneras på basis av seriösa behovsundersökningar.
 
2.Huset är geografiskt felplacerat.
 
Placeringen av huset kommer att få en mycket negativ inverkan på närliggande bostadshus dels genom skymd utsikt och dels genom insyn från besökare i idéhuset.
Centrumutrymmet och bebyggelsen där kommer dessutom att upplevas som trängre och mörkare med det domierande nya huset.
Den  föreslagna placeringen för idéhuset innebär vidare att de allt för få parkeringsplatserna i centrum kommer att bli ännu färre.
Den allra värsta nackdelen med placeringen är dock att den låser fast och omöjliggör en optimal helhetslösning för Tullinge centrums vidreutveckling.
 

En fundering i anslutning tll det framlagda idéhusförslaget.
Skulle kommuninvånare utanför Tullinge, om de blev tillfrågade, vilja bidraga med medel till något som är så lite efterfrågat av  Tullingeborna själva som det difusa idéhuset?                       

Insänt 23 april 2014

Jag säger NEJ till Idehuset i Tullinge Centum i nuvarande förslag, och plats!

________________________________________________________________________________________________________________________

Vi önskar inget Idéhus i den skalan ni planerar att bygga i Tullinge. Planen som kom ut som förslag med ändrad bussterminal, bibliotek och idé hus i andra ändan av det ni nu döpt om till Tullinge Torg ny uppgång till pendeltåget mm. Känns mer attraktiv då den omfattar en upprustning med fler bostäder och fler välbehövliga parkeringar.

________________________________________________________________________________________________________________________

Hej, anser att idehuset bör vänta och bakas in i ett större perspektiv.
Hela Centrum behöver ett lyft, det är ingen bra lösning att placera det på föreslagen plats.
Innebär att man låser positioner och inte får den handlingsfrihet som behövs vid en modernisering av hela centrum.

________________________________________________________________________________________________________________________

Till protokollet:
Jag är emot byggandet av ett s.k. ”idé hus” i Tullinge. Det finns betydligt mer angelägna behov att lägga pengarna på. Efter 17år i Tullinge är det något  som både vi och våra barn kan intyga, tyvärr.

________________________________________________________________________________________________________________________

Som kommunens representant uttryckte på mötet den 31 mars 2014 angående placeringen av det planerade Idéhuset, att någonstans ska man börja. Och då tycker jag att man kan börja i den delen av Tullinge centrum som är bedrövligt trist: den östra sidan.
 
På väggen av centrumhuset står Tullinge Torg och vad möts man av: bilparkering med sopcontainrar, avlastningplats för transportbilar, mörkt, trist Teliahus med staket runtomkring och med skräp på insidan samt en vagn med thaikök.  Dessutom är den delen av Tullinge centrum mörk, dyster och ödslig på mörka kvällar, så att man knappast vågar gå ensam igenom.
 
I stället för att den enda gröna kullen i centrum försvinner med husets nuvarande placering, har man fler fördelar att placera huset på andra sidan centrum och samtidigt få en riktig torgkänsla med alla besökare till huset.
 
När den nya utgången från tågperrongen blir verklighet leder den direkt till Idéhuset och besökare, som åker kommunalt från andra delar av kommunen eller längre ifrån, kommer direkt till ”centrum”. Det blir mer liv och rörelse samt att de bilburna från Huddingehållet möts av en trevligare syn i form av levande centrum i stället för en bakgård med bilparkering som det är i dagsläge: långt ifrån lagom!

________________________________________________________________________________________________________________________

Ang Idéhusert, Tullinge
Har Tullingeborna bett om ett idéhus? Nej, endast att fåtal personer har tyckt det var en bra idé. Varför tror kommunledningen att det är detta Tullingeborna vill ha? Eller är huset enbart tänkt att locka övriga boende i Botkyrka till Tullinge? Tänk om Tullingeborna hellre vill ha t ex en simhall eller kanske ett nytt och bättre och – framför allt – trivsammare centrum anpassat för 18.000 invånare och inte för 7.000, med många mötesplatser, fler butiker och annat som ger en bättre närservice, fler bostäder och bättre infartsparkering och – kanske i detta centrum också ett kulturhus – MEN ett kulturhus/bibliotek som smälter in i den närliggande miljön.
Nu vill man börja i helt fel ände och bygga ett mastodont hus i 2020-tals stil som ska pressas in i ett förortscentrum à la 70-tal. DET PASSAR INTE IN! Finns det ingen ansvarig med känsla för estetik? Ifall detta idéhus byggs enligt planerna har man för alla framtid förminskat möjligheterna att få till ett fint och trivsamt centrum för Tullingeborna och för alla dem som bor i flerfamiljshusen närmast det tänkta idéhuset.
Att låna upp mer än 100 miljoner kronor till detta projekt kan bara anses som helt oansvarigt.

________________________________________________________________________________________________________________________

Hej!
 
Jag är Tullingebo sedan 1978. Har även bott i “Seppan” som barn något år.
 
Senast i påskhelgen satt jag i Tullinge centrum och tog en fika på caféet.
Börjar känna mig rätt irriterad över hur det ser ut i vårt centrum. Ser inte alls inbjudande ut utan som ett trist förortscentrum med en “gång” framör de få butiker och matställen som finns.
 
Än mer trist lär det bli när ett jättehus placeras mellan husen. Ett Idéhus som flertalet i Tullinge inte vill ha där. Gärna en mindre samlingsplats med bibliotek, café och eventuellt en konsthall.
Men då måste även husen runt om passa in med med det nya huset. Måste se mer enhetligt ut.
 
Jag blir mest arg när jag tänker på dagens planer om ett Idéhus som också kommer att kosta oss en förmögenhet. Jag förstår inte varför min skatt ska användas på något som de flesta i Tullinge inte efterfrågar. Vi är en av de kommuner runt Stockholm som tar emot mest “Robin- Hood”- skatt.
Jag skäms över hur vi i Botkyrka handskas med pengar.
 
Agera vettigt, lyssna på Tullingeborna och lägg ner projekt Idéhuset!  Låt oss se helheten med Tullinge Centrum, där vi alla vill trivas.

________________________________________________________________________________________________________________________

Huset kommer att förstöra den trevliga lilla parken som idag ligger på tomten, det kommer också att förstöra utsikten och miljön för de närmast boende. Dessutom tar förslaget bort många P-platser, i ett centrum som redan har brist på sådana.  Huset är dessutom, som det ser ut i förslaget, ovanligt fult.

________________________________________________________________________________________________________________________

Jag såg i Botkyrkas hemsida att synpunkter på förslaget skall skickas senast 25/4.
 
Min åsikt är att förslaget är förkastligt, då helheten om Tullingecentrum inte beaktats. Parkeringsplatser försvinner, inga förändringar föreslås om situationen med Huddingevägen, Tullingecentrum förblir lika ful som tidigare.
 
Jag anser att förslaget är samma som att slänga 100 miljoner kronor i sjön. Några politiker har fått tvångstankar att bygga ett monument med dålig förankring bland medborgarna.
 
Varje möte om Idehuset har varit en monolog från politiker- och/eller tjänstemannahåll, utan förmåga att lyssna på medborgarnas synpunkter.

Mitt förslag är att lägga ner projektet och börja om med ett helhetsförlag för Tullingecentrum.

________________________________________________________________________________________________________________________

Det planerade idéhuset ska enligt planerna möta ett behov av lokaler för bibliotek och olika kulturarrangemang. Det är säkert så att det behövs lokaler för dessa verksamheter men det nu utarbetade förslaget vilar på en bräcklig grund av flera skäl:
·         Osäkerheten när det gäller kostnaderna framgår tydligt i Förslag till ändring av detaljplan för idéhus i Tullinge centrum, (dnr. sbf. 2011:769. Därav framgår att stor osäkerhet råder vad gäller markförhållande där den planerade byggnanden ska förläggas.
”Den naturliga jordarten för större delen av planområdet är postglacial lera. Det är stor risk för sättningar, enligt översiktlig byggnadsgeologisk karta. Inför projektering bör geoteknisk utredning göras. Sannolikt krävs pålning. Äldre geotekniska utredningar finns.” Man vet alltså inte vilka kostnader själva bygget kommer att generera.
 
·         Det råder för närvarande stor osäkerhet vad huset ska användas till förutom biblioteksverksamhet, därav följer att investerings och driftkostnaderna är omöjliga att överblicka. Kostnaderna ska, enligt uppgift, redovisas i kommande flerårsplan för 2015-2018. Ett bakvänt sätt att planera enligt min mening. Rimligen bör en ordentlig behovsinventering först göras för att följas av en planeringsprocess där kostnader mera tydligt kan anges.
 
·         Placeringen av huset kommer att försämra trafiksituationen vid Tullinge centrum och sannolikt försämra för näringsidkarna. Även om antalet p-platser ökar vid Sunnanvägen är det tveksamt om de som handlar i centrum vill passera över Nibblevägen för att ta sig från affären och till bilen. (Ett studiebesök en fredag em. kl 16 rekommenderas)
 
·         Enligt uppgift, lämnad från kommunen, vid ett så kallat informationsmöte i Falkbergsskolan, förväntats idéhuset besökas av ca 1000 personer/dag. Hur man har kommit fram till det antalet är dock höljt i dunkel.
 
·         Från kommunens sida uppges att ytterligare utveckling kommer att ske av Tullinge centrum. Några sådana planer har dock inte redovisats, bortsett från upprustning av busstorg och gångvägar kring centrum. Däremot finns ett väl genomarbetet förslag till en helhetslösning för utveckling av centrum som trafikplaneraren Sten Sedin och arkitekten Kjell Forshed har utarbetat tillsammans med Tulligepartiet.  

Insänt 22 april 2014

Undertecknad välkomnar den politiska viljan att satsa på unga och äldre i Tullinge. Tyvärr verkar den viljan baseras mer på valstrategi än rationell samhällsplanering.

Det vinnande förslaget är en mycket fin byggnad som skulle utgöra en prydnad på många platser, men som definitivt skulle förstöra den välkomnande gröna kullen vid infarten till Tullinge Centrum, eller Tullinge Torg som vårt centrum degraderats till.

Det som är det mest negativa i denna planering är att man inte verkar ha en aning om vad huset ska användas till. Detta bekräftades på ett möte vi deltog i på Tullinge bibliotek. Det enda som framstod som klart var att vi ska få ett bibliotek i kolossalformat i en tid då biblioteksverksamheten tyvärr är på tillbakagång. På min fråga hur många besökare Tullinge bibliotek har, fick jag svaret att det är ca 85-90 tusen besökare per år. Det är närmare 400 besökare per arbetsdag! Ändå är jag som regel ensam med personalen vid mina besök, förutom vid de tillfällen som t.ex. Seniornet lånat en lokal.

Vid ett möte i Falkbergsskolan sa kommunens representant att man räknade med ca 1000-1200 besökare per dag på Tullinges nya bibliotek. Det är tragiskt att man bedriver kommunal planering med så lättvindiga kalkyler.

Inom industrin söker man behov som man skapar en lösning för, t.ex en maskin. Behöver man ett emballage så utformar man det efter produkten. I fallet med Idéhuset har man gått den omvända vägen. Man börjar med emballaget, som man placerar på en olämplig plats, och sedan försöker man fylla det med verksamhet. Ett arbetssätt som för mig som arbetat inom industrin känns absurt.

Läget i Tullinge är inte akut om man bortser från valstrategin. Tullingeborna är mer betjänta av att man gör en riktig behovsanalys och sedan skapar möjligheter att tillfredsställa dessa behov. En del i detta är någon form av Idéhus. Om det ska vara större eller mindre än det föreslagna kan jag inte bedöma eftersom jag inte sett någon behovsanalys. En annan del kanske är en verkstadslokal t.ex. i hantverksbyn som man kan låna ut till en förening för motorintresserad ungdom någon eller några dagar i veckan, kanske till någon sportklubb som behöver jobba med sina cyklar eller annan utrustning på andra veckodagar. Replokal för musik kanske också ska inrymmas i en något mindre central lokalt placerad lokal med hänsyn till annan verksamhet i fastigheten samt till kringboende.

Det talas mycket om demokrati. Det har också sagts från ledande politiskt håll att Tullingeborna inte förstår sitt eget bästa. Oavsett om vi har en väl etablerad röd eller blå politisk uppfattning är det svårt att lägga sin röst på något nytt parti. Trots detta röstade nästan 50 % av Tullingeborna på Tullingepartiet vid det förra valet. Min slutsats är att Tullingepartiet har ytterligare sympatisörer både inom den rödgröna majoriteteten och inom den borgerliga alliansen.

Tullingepartiet har lagt fram ett förslag som dessbättre inte belastat Botkyrkas skattebetalare med en miljon kronor för en onödig och dåligt planerad arkitekttävling. Jag har många synpunkter på det förslaget, men det är början på en helhetslösning som de flesta Tullingebor välkomnar. Och det låser inte centrumutvecklingen som det nu föreslagna Idéhuset skulle göra.

Jag vill på det bestämdaste protestera mot fortsatt planeringsarbete på det nu föreslagna Idéhuset, och att man i stället:

  • Omgående påbörjar en analys av Tullingebornas behov.
  • Kartlägger det verkliga utrymmesbehovet för bibliotek och samlingslokaler.
  • Planerar lokaler som svarar mot behovsanalysen i en helhetslösning.
  • I planeringen tar hänsyn till behovet av kommunikationer och parkeringsplatser, samt skapar säkra uppställningsplatser för cyklar och mopeder. Bilarna kommer inte att försvinna, men bli miljövänligare.
  • Presenterar ett nytt förslag för Tullingeborna.
  • Utan dröjsmål skapar de lokaler och aktiviteter som Tullingeborna saknar.

Som Tullingebo sedan 1946 ser jag fram emot en fortsatt positiv utveckling av vårt fina samhälle, utan förljugna och förhastade lösningar.

Insänt 17 april 2014

CENTRUMUTVECKLING

FÖRUNDERSÖKNING AV BEHOV AV LOKALER

Innan man bygger ett Idéhus skall en bred förundersökning göras i Tullinge där man frågar vilka behov invånarna har av olika slags lokaler som dom känner saknas idag. Resultatet av en sådan förundersökning skall sedan ligga till grund för att bygga alternativt avstå från att bygga Idéhuset

LOKALINVENTERING AV EVENTUELLT LEDIGA LOKALER

Man bör göra en sådan inventering först för att säkerställa om ett Idéhus över huvud taget behövs

KOSTNADER

Kostnadsberäkningen som presenterats för invånarna i Botkyrka är 100 miljoner. Underhåll och driftkostnader kommer att uppgå till 8-10 miljoner per år. Dessa medel finns för närvarande ej i Kommunens budget utan skall lånas upp. Detta betyder att kommun-invånarna i Botkyrka kommer att belastas på skattsedeln med stora extra-kostnader.

PARKERING OCH TILLGÄNGLIGHET

Centrumets lättillgänglighet för invånarna kommer att begränsas. Även om de 60 nya parkeringsplatserna  tillkommer, kommer ej invånarna att kunna/vilja gå med kundvagnar från affärerna. Sträckan blir för lång speciellt för äldre och barnfamiljer med små barn som skall korsa den mycket trafikerade Nibblevägen. Vintertid går det ej att rulla/förflytta kundvagnar i snö och grus. Resultatet blir minskat kundunderlag i Tullinge Centrum.

Ett förslag kan vara att dra om Nibblevägen från Eklidsskolan över container-området, ner till den villa som man planerar riva och där ansluta Nibblevägen med väg 226. Då får man en sammanhängande parkering.

PRIORITERING AV INVESTERINGAR I TULLINGE

För att underlätta och ge Tullinge-borna en bättre vardag samt att göra Tullinge mera attraktivt så är det många andra områden som idag är eftersatta såsom: förskolor med för låg temperatur, ca 14 grader i rummen och ännu lägre på golvet. Samma sak sedan 1974. Toaletter behöver fräschas upp. Andra områden där pengar behövs i kommunen: Skolor. Äldrevård, Vägunderhåll, Pendeltågstation med omgivande parkeringsmöjligheter och grönområden i Centrum.

BOENDEMILJÖASPEKTER

Idag finns det en park som kommer att försvinna. En fri utsikt finns nu för Nibblevägens invånare vilket är viktigt för invånarnas välbefinnande. Denna park borde  istället kunna utvecklas ytterligare för de boende och för Centrum-besökarna med ökad trivsel som följd.

AFFÄRSVERKSAMHET

Att tro att ett Idéhus kommer att öka omsättningen för affärsidkarna tror vi inte på på grund av att parkeringsmöjligheterna ej är optimala i ett kundperspektiv.

LÅNGSIKTIG UTVECKLINGSPLAN FÖR TULLINGE CENTRUM HAR EJ FUNNITS

Om en långsiktig planering av Tullinge Centrum med förankring i verkligheten hade funnits skulle inte 2 av de byggda husen i Tullingedal byggts. Ytan skulle kunna ha disponerats för parkering och grönområde. Då hade flera kunnat parkera för inköp och för att kunna passera in till pendeltågsentré nummer 2 som kanske kommer framöver. Då hade man ej behövt passera över en väg med kundvagnar.

 ________________________________________________________________________________________________________________________

Vi anser att det för närande finns viktigare uppgifter att ta itu med än idehuset. Det kanske kan bli intressant i framtiden men definitivt inte på den tomt som är aktuell nu.

________________________________________________________________________________________________________________________

Insänt 16 april 2014

Vi opponerar oss mot byggandet av Idehuset i Tullinge centrum enligt följande:
Idehuset placeras på helt fel plats. Där det planeras, finns inte tillräckligt med utrymme för infarter, parkeringar och tidigare bostäder utan att menligt påverka den befintliga miljön. En helhetssyn med förändring av infartstrafik, parkeringar mm på ett vettigt sätt rekommenderas.
1. En stor del av boende i Tullinge åker in till centrum från Nibblevägen, man vill inte åka ut på Huddingevägen för att runda hela centrum. Redan nu är det tidvis mycket svårt att i rusningstrafik ta sig in från väster. Befintliga parkeringar är för få vid dessa tider.
Att då ta bort kundparkeringar, så att 20 blir kvar av 45 blir en katastrof för handlare och kunder.
Att ha kundparkering på andra sidan Nibblevägen, kommer inte att fungera, utan man kommer att åka till andra centrum för att handla. Vad innebär det dessutom för kommunens miljömål ?
Man planerar att utöka pendelparkeringen västerut. Detta är ett stort behov, men effekten minskas dramatiskt om man gör om minst 25 platser av dessa till kundparkering!
2. För att Idehuset skall kunna byggas på föreslagen plats, krävs en ändring av detaljplanen för Tullinge centrum. Man har där tänkt sig att tangera tomtgränsen till Björkliden 2, dvs brf Slätten.
Rimligen bör väl även kommunen ta hänsyn till de stipulerade 5(4?) meterna till närmaste granne. Den regeln tillämpas ju i alla andra fall, om inte grannen har givit sitt medgivande, vilket definitivt inte skett i detta fall. Boende vid Nibblevägen  4-6 kommer att drabbas hårt av detta.
Skuggning, mörker och insyn i lägenheterna på de första våningarna kommer dramatiskt att påverka boendemiljön. Idehuset kommer bl a att ha stora fönster bara några meter från bostadshusets västra del.
Vi vädjar till ert sunda förnuft. Om ett Idehus ändå kommer till stånd, välj annan plats för byggnation!!!

________________________________________________________________________________________________________________________ 

–          Det är viktigare att lägga dessa pengar på skolor och äldrevård.
–          Vi HAR faktiskt redan ett bibliotek, jag tror att många inte vet om det.
–          Lägg lite pengar på att fräscha upp det befintliga biblioteket istället.

________________________________________________________________________________________________________________________

 Insänt 15 april 2014

Jag tycker ni skulle satsa på förbifarten Tullinge istället. Det kan vara kö från Flemingsberg, snälla det är ju så många som flyttat in i Tullinge så det är hög tid att fixa vägnätet. Hoppa över Idehuset och lägg pengarna på vägnätet.

 ________________________________________________________________________________________________________________________

Jag säger nej till Idéhuset i dess nuvarande form och placering. Innan man bestämmer sig för ett Idéhus (som ska fyllas av vad, vem?) tycker jag att man ska se över hela Tullinge centrum. En helhetslösning så att Tullinge centrum blir ett trivsamt centrum där ett mindre idéhus mycket väl kan ingå, men inte på nuvarande plats där det blir  alltför dominant. Varför så bråttom? Tänk till, tänk bättre

________________________________________________________________________________________________________________________


1. Idehuset (om det blir av) kommer att blockera utsikten för boende i HSB-lägenheterna bakom Idehuset
2. Den svåra parkeringssituationen blir ännu svårare: en del P-platser försvinner under Idehuset, infartsparkeringen förvandlas till Centrumparkeringen. Var ska vi som arbetar i Stockholm och betalar skatt i Botkyrka parkera våra bilar varje morgon?
3. Antalet dagliga besökare som kommunen uppskattar vara 1 000 – nonsens. Och även om vi antar att de kommer – var ska de parkera?
4. Idehuset behövs INTE. Vi har redan ett bibliotek (där det för det mesta är ganska tomt); vill biblioteket växa – det finns naturligtvis billigare och rimligare alternativ än att plöja ner 130 miljoner kronor minst (vi vet att det inte stannar vid 100 miljoner) samt c:a 9 miljoner årligen för underhållet.
5. Café – en annan bisarr idé i Idéhuset. Hur tror makthavarna att två caféer som ligger 20 m ifrån varandra överlever? Dessutom har makthavarna lovat den tidigare caféägaren att inget nytt café kommer att få öppna… Så mycket är de rödgröna löften värda.
6. Idéhuset kommer INTE att lösa problemet för ungdomarna som inte har någon mötesplats. De kommer inte att kunna spela högmusik där på kvällarna, huset kommer inte att vara öppet till småtimmarna fre-söndag trots att det borde vara självklart att det är detta som behövs.

NEJ TILL IDEHUSET I TULLINGE!!!

________________________________________________________________________________________________________________________

Insänt den 14 april 2014

Bästa planansvarig

Min uppfattning som mångårig och samhällsengagerad Tullingebo är att Idéhuset inte har den förankring hos den genomsnittliga Tullingebon som erfordras för att detta projekt ska bli framgångsrikt och uppskattat.

Idén med ett allaktivitetshus är väl i och för sig bra men det förefaller vara ryckt ur ett helhetsperspektiv. Det finns all anledning att lyfta Tullinge Centrum ur den trista och ickefunktionella miljö som det är idag. Vi vill ha en vision och en målbild för hela området, inte enstaka punktinsatser till astronomiska belopp.

För de mellan 120 till 150 msek som kommer att behöva investeras kan vi alternativt få ett antal efterlängtade specialpedagoger till skolorna, vägar som är farbara, bättre service till våra seniorer och en rad satsningar för att stimulera såväl föreningsliv för ungdomar som för lokalt företagande.

Svälj prestigen och starta en konstruktiv dialog med oppositionen kring allas vårt Tullinge Centrum. Politiska schackdrag innan valet för att klubba igenom ett eget förslag kan slå tillbaka. Låt frågan bli en valfråga om det är av den dignitet som detta är. Låt Tullingeborna få välja själva i en ren demokratisk process. Närdemokrati kring miljön för dem som ska leva i den.

________________________________________________________________________________________________________________________

 Insänt den 11 april 2014

  1. Vid informationsmötet som hölls i Falkbergsskolan den 31/3 2014 visades bl.a en sk. “solstudie” . Avsikten var att demonstrera hur lite/mycket den tänkta byggnaden skulle skugga omgivningarna. Objekten som ingick i skissen (byggnaderna) var inte skalenliga. Idéhuset som vid sin högsta punkt blir 12m var framställd som om den var endast hälften så hög som de intilliggande byggnaderna.

  2. Av den planskiss över infarten från Nibblevägen in mot befintlig kundparkering framgick inte huruvida det överhuvudtaget gick att köra in från Nibblevägen. Något som SBN:s chef Magnus Andersson inte kunde svara på. 

  3. Av den modell av Idéhuset som visades å mötet,  och som även finns på biblioteket i Tullinge är det omöjligt att få en uppfattning om hur hela området kommer att gestalta sig efter det att byggnaden uppförts.

Med anledning av ovanstående synpunkter anser jag att projektet stoppas innan riktiga skisser och modeller finns tillgängliga. Utan sådana blir det omöjligt att föreställa sig hur det slutligen kommer att se ut. Dessutom är jag frågande till varför de skisser och övrig information inte finns länkade till  bannern om Idéhuset  som finns på kommunens hemsida. Att den genomsnittlige besökaren på kommunens hemsida skulle hitta till där dessa nu ligger ser jag som osannolikt. Länka denna adress till “bannern”.


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet

Hoppa till verktygsfältet