Hur och varför egen kommun

Varför egen kommun?

Över 7.000 Botkyrkabor har skrivit på namninsamlingen för en folkomröstning om Tullinge egen kommun. I folkomröstningen 2014 röstade en kvalificerad majoritet i Tullinge JA till egen kommun.

Vi har kommuner för att vi skall kunna påverka vår näromgivning. I annat fall hade man bara staten som bestämmer allt. I avfolkningskommuner tvingas man ibland att slå ihop kommuner för att klara ekonomin. I motsats till detta så är det inte ovanligt att kommuner växt så mycket att man delar kommuner just för att öka medborgarnas inflytande och engagemang. I vår omgivning finns det kommuner som på grund av detta behov, brutit sig loss. Exempel på sådana är Knivsta, Trosa, Gnesta, Nykvarn och Salem. Knivsta bildades så sent som 2002. Huddinge kom så långt att man gick till foklomröstning och även där tittade man på Knivsta inför en uppbyggnad av den nya kommunen.

Att vara en röst bland 18.000 Tullingebor – istället för en röst bland 88.000 Botkyrkabor – ger helt naturligt en bättre lokal föraknring av besluten och en närhet till dina lokal politiker, oavsett antalet representanter i Botkyrkas kommunfullmäktige som “bor i Tullinge”. På samma sätt skulle Norra Botkyrka få flera folkvalda som bor i närområdet iställer för utspritt runt om i kommunen.

Vad skulle vi vilja bestämma själva?

Tullingeborna vill själva bestämma över sin framtid för ex:

 • Skolorna
 • Barn & Äldreomsorg
 • Bebyggelsen
 • Kommunikationer
 • Vägarna
 • Centrumet
 • Gemensamma anläggningar
 • Medborgardemokratin & ökat Medborgarengagemang
 • Aktiviteter
 • Föreningsstödet
 • Tullinges Natur och Kultur

Tullinges förutsättningar att vara egen kommun?

Utan undantag har vi blivit enbart positivt övertygade om att Tullinge som egen kommun är helt rätt. Både Tullinge och Botkyrka kommer att få fördelar, speciellt i form av mycket bättre närdemokrati.

Först har vi tittat på Tullinges invånarantal, åldersfördelning och inkomstfördelning som är helt normal och vi liknar både Salem eller Knivsta. Vi har dessutom lite fler invånare än dessa båda. Dessutom har hälften av landets 290 kommuner färre invånare än Tullinge! Vi har frågat dessa fem ovan nämnda kommuner om för- och nackdelar med att vara egna. Alla trivs med att vara egna och ingen vill gå tillbaks till att vara ”stor” igen och ingen har dålig ekonomi. Dom säger dessutom att Tullinges bör ha bra förutsättningar till en mycket trivsam kommun med bra samhörighet och god ekonomi. Botkyrka däremot är en mycket stor och spretig kommun med delar som har inbördes mycket olika behov osv. Botkyrkas politik riktar sig i liten mån mot Tullinge. Tullinge får klara sig själv mycket mer än övriga Botkyrka. Tullinge lever sitt eget liv där invånarna inte primärt rör sig inom Botkyrka utan vanligtvis arbetar, handlar osv. på andra orter som Stockholm, Södertälje osv.

Hur man bygger upp Tullinge kommun

Vi har blivit erbjudna hjälp från dem som byggt upp Nykvarn och nu senast 2002 Knivsta. Bland annat Nykvarns fd. kanslichef som även hjälpt Knivsta. Vi har alltså många goda exempel runt omkring oss att ta efter. Dom tjänster man inte hinner eller vill bygga upp inom kommunen kan lätt köpas in från angränsande kommuner. Ex. Nykvarn fortsätter att samarbeta med Södertälje inom vissa områden och tycker detta samarbete går utmärkt och till rimligt pris. Knivsta tyckte att de två första åren efter kommundelningen var kämpiga men att tiden därefter har varit angenäm. Man stortrivs och vill absolut inte gå tillbaka till att tillhöra Uppsala. Botkyrka kommun har ca. 6000 anställda på 88000 invånare. Kommunledningen fick vid budgetsamtalen i fullmäktige, kritik av oppositionen för att man har en relativt stor organisation jämfört med ex. Haninge och Södertälje. Det kommer att genereras en hel del intressanta och utmanande arbetstillfällen ”på hemmaplan” när kommunen skall byggas upp. Beträffande hur många anställda Tullinge kommun kan tänkas behöva, så kommer vi studera hur ex. Knivsta gjort.

Samarbete skapar solidaritet

I kommunfullmäktige har det presenterats att det ”administrativa gränssnittet” inte har så stor betydelse, det vill man hävda nu när Botkyrka startar upp ett samarbete med Huddinge kommun i jakten på framtida arbetsplatser i Flemingsberg. Därmed vill majoriteten göra gränserna än mer flytande, detta sammantaget talar ytterligare för en kommundelning. Där vi i Tullinge kan skapa samarbete med både Botkyrka och Huddinge, samtidigt som vi i Tullinge får ett bättre lokalt engagemang.

Vad vi vill innan kommundelningen

Viktigast av allt – Öka Tullingebornas inflytande över Tullinge samt bevara Tullinges karaktär. Vi bör själva i Tullinge få folkomrösta i olika frågor som hur vi vill ha Tullinges karaktär framöver, centrum, Riksten, Region Flemingsberg, Åvägens avstängning osv. Att låta invånarna rösta lite då och då höjer engagemanget hos befolkningen och skapar trygghet. Andra kommuner folkomröstar i olika frågor. Botkyrka låter oss inte ens folkomrösta om trängselavgifterna som de flesta andra kranskommunerna får rösta om. Att göra Tullinge till egen kommun kommer innebära en helt annan fokus för “våra” frågor för politikerna och mycket goda förutsättningar för bra medborgarinflytande. Exploateringen: Vi finner inga motiv att just nu expandera Tullinge ytterligare. Tullinge har ju redan expanderat kanske mest i Botkyrka senaste åren och kommunikationer och service släpar efter. Alla bör ställa sig frågan och gärna fördjupa sig i densamma: Vill vi expandera befolkningen mer? Vill vi förändra Tullinges karaktär? Är vi beredda att ta den ökade trängseln som kommer uppstå under ett tiotal år? Vi arbetar nu för att stoppa den extrema exploateringen som Botkyrka kommun planerat tills vi Tullingebor fått rösta om dess vara eller icke vara. Gäller: Riksten (2500 lgh), Höghusen runt Centrum (700 lgh), Höghusen i Tullingebergsskogen (85 lgh), Området bakom Vita Villorna (200 lgh), Sista etappen av Tullinge Trädgårdsstad, Rikstens företagsområde (som innebär stora delar av skogen bakom Tullingeskog skövlas trots att F18 ligger bredvid).

Varför folkomrösta om exploateringen?

Botkyrka kommun har en skriftligt uttalad inriktning att förtäta Tullinge till att likna en stad. Tätt och högt skall det vara. Man exploaterar Tullinge extremt mycket samtidigt som man inte kan anpassa vägarna att klara den ökade trafiken. Det man istället planerar och gör är att införa avstängningar, getingmidjor vid busshållplatser, gupp mm. för att försvåra trafiken på våra utfartsleder. Tänk om Huddinge fick för sig att göra likadant på Glömstavägen… Våra kära grönområden som oftast varit klassade som bevarandeområden är nu under exploatering. Skogen vid Tullingeberg är klassad som bevarandeområde pga. höga natur och rekreationsvärden. Skogsområdena kring Tullinge Skog och Brantbrink är snart ett minne blått. Dessa blir helt avskurna av förbifarten samt ett industriområde som med tiden sträcker sig från Hantverksbyn till Skyttbrink. Hela stora skogsområdena bakom Brantbrink mm. blir i och med förbifarten klassade som förändringsområden och kan bebyggas. Om förbifarten byggs och all exploatering infallit så har trafikflödet på Huddingevägen ersatts av lokaltrafik så gott som fullt ut! När förbifarten byggts vill man ev. stänga av Huddingevägen och leda trafiken runt Banslätt. Det uppstår långa omvägar för många Tullingebor. Allt detta för att kunna exploatera mer i Centrumområdet. Man kommer dessutom troligtvis att minska dagens antal infartsparkeringar trots bortåt en dubblering av folkmängden. Att avstå från en lokal folkomröstning med motiveringen att “omröstningen skulle vara kostsam” anser vi inte står i proportion med hur mycket oåterkalleliga exploateringsbeslut kan komma att kosta – både ekonomiskt, ekologiskt och förtroendemässigt!

F18/Riksten

Botkyrka kommun lät sig styras av regeringen Persson som fick för sig att eftersom Tullingeborna inte ville ha storflygplats, så skulle det bli en massa bostäder. Han satte Nuder som projektledare och Botkyrkas ledning bestämde att så skall det bli. Man har inte lyssnat till Tullingebornas synpunkter i någon större utsträckning. Man snarare undvek detta i och med att man skickade ut information om planerna mitt i semestertider för några år sedan. Riksten vill man bygga oerhört tätt. Riksten innebär fler invånare än ex. Storvreten fast mer koncentrerat än Storvreten. På sätt och vis blir det kanske det mest tätbebyggda området i Botkyrka. 2500 bostäder så gott som ”sammansmält”. För Riksten tycker vi att man istället för att enbart bygga bostäder skall satsa på arbetstillfällen/företagande som passar befolkningen, gärna försöka locka hit större företag. Vi har väldigt få arbetstillfällen här i förhållande till befolkningen, detta jämfört med övriga Stockholmregionen och liggande planer kommer att kraftigt försämra situationen kraftigt.

Värna om Tullinge – Bli aktiv TuP-medlem
Familjemedlemsskap 100 kr/år Bankgiro 413-8517

Klicka här för att bli medlem


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet