Våra mål

Med Tullinge Kommun som mål

Tullingepartiet kom in i Botkyrkas fullmäktige 2006 med ett mandat på 699 röster. Över 5.000 Tullingebor skrev på våra namnlistor för ”Tullinge Egen Kommun”. Över 7000 Botkyrkabor skrev på våra namnlistor för att kräva en folkomröstning om “Tullinge egen kommun”. 

I kommunvalet 2010 blev Tullingepartiet valets vinnare och fick 44,2 % av rösterna i Tullinge vilket var mer än dubbelt så många som både Moderaterna och Socialdemokraterna fick, och mer än dessa båda partier tillsammans.

Detta arbetade vi för under 2010 – 2014 i Botkyrka kommunfullmäktige:

 • Medverka till en kommundelning 2019
  • Statlig utredning om förutsättningarna senast 2011
  • Lokal folkomröstning i Tullinge alt procentuellt viktad mot hela Botkyrka
 • Fullständig insyn, öppenhet och tydlighet
  • Lättillgänglig information ang processer, beslut och planer för Tullinge
  • Oklanderlig informationsstrategi och IT-plattform
 • Stort inflytande till befolkningen i Tullinge
  • Relevanta folkomröstningar
  • Demokratisk representation i Dialogforum
 • Stoppa överexploateringen av Tullinge
  • Detaljerad behovsanalys
  • Förankrad Översiktsplan och Detaljplaner
 • Satsa mycket mer på Tullinges skolor och barnomsorg
  • Lokal kompetens istället för generalisering
 • Det bästa för Tullinge och dess invånare
  • Där långt ifrån lagom inte räcker!

I valet 2014 blev Tullingepartiet Tullinges fortsatt största parti med fem mandat. Dessutom röstade en kvalificerad majoritet i Tullinge JA till egen kommun. Tullingepartiet fortsätter under mandatperioden 2014-2018 att arbeta för en kommundelning samt driver Tullingefrågor i kommunfullmäktige.

Politiken

Kommunal politik skall i vår mening vara till för den lokala befolkningens bästa.

Tyvärr färgas lokalpolitiken idag i allt för hög grad av generella ideologier från “Moderpartier” på Riksnivå, det löser sällan de så vitt spridda lokala behoven i en så heterogen kommun som Botkyrka. Mångfald är bra och ska stimuleras, men den blir snabbt ohanterligt med för stora behovsvariationer (gällande t.ex. glesbyggds-/tätortsbehov eller utbildnings-/utvecklingsbehov osv).

Kommunikationen

Genom att ligga steget före i informationsutbytet och kommunikationen med invånarna kan lokalpolitiken forma planer och beslut som från början redan ligger i linje med lokalbefolkningens önskemål – istället för dagens propagandamarknadsföring runt beslut som inte är tagna eller enbart grundats på politiska ideologier. Gör som Stockholm.se – som utsågs till bästa Kommunal Site och bredda informationskanalerna.

Besluten

Större vikt måste läggas på att driva en lokalförankrad politik med högre flexibilitet och påverkansgrad. Enbart ”Blockpolitik” ger förödande effekter där den appliceras på ett felaktigt sätt. Rådslag (bindande folkomröstningar) har gjort Sigtuna bäst i Sverige på att öka befolkningens engagemang – låt oss följa deras exempel, men slopa omröstningar om ”Parkbänkar”. Gör om riktlinjerna för Dialogforum, de är idag inte demokratiskt representerade och utformas nu av den styrande majoriteten.

Expansionen

Tullinge behöver och ska växa, men i en takt som är förenlig med livskvalité! Vi ser inget självändamål i att göra om Tullinge till en stadsdelskärna. Större förändringar i grön- och bostadsområden måste först förankras hos befolkningen innan det investeras miljoner i utredningar och förslag som sedan inte går att stoppa för att de är ”för långt gångna”. Vi vill därför se en massiv ändring av samhälls- och trafikplaneringen, där de boende utformar förslag och beslutsunderlagen istället för tjänstemännen.

Barnen

Tullinges skolor och barnomsorg dräneras på resurser pga. en snedvriden fördelningspolitik som skapar orättvisa förutsättningar. Vi anser att lärarnas och rektorernas kompetens och lokala behovsanalyser alltid måste gå före generella modeller. (se Obalans i modellen) Det är viktigt att elever med svårigheter har tillgång till tillräckliga lärarresurser och hjälpmedel. Detta oberoende av om de befinner sig i en skola med genomsnittligt sämre eller bättre förutsättningar.

Medborgaren

Det finns en tydlig koppling mellan missnöjet i Tullinge och den upplevda servicegrad man får från Botkyrka. Påverkansgraden upplevs låg trots fleråriga demokratiexperiment och utlovade förbättringar. Förtroendet för Botkyrkas politiker sjunker och upplevs oförmögna att lyssna och möta förväntningarna. Det bästa för Tullinge är alltså att möta Tullingebornas utmaningar och sedan uppvisa opartiska resultat för de efterfrågade resurserna och resultaten. Detta anser vi enbart kan uppnås genom lokal närvaro och insikt i Tullingebornas förhoppningar.

Klicka här för att läsa mer om Tullingepartiets ideologi

Värna om Tullinge – Bli aktiv TuP-medlem!
Familjemedlemskap 100 kr/år Bankgiro 413-8517


Senaste nytt från Tullingepartiet!

Fler nyheter från Tullingepartiet